Брой 215 (472), 05-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Становище на БТПП относно предложените промени в Закона за здравето


БТПП не подкрепя проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето. Създаването на благоприятна за бизнеса среда в България изисква цялостен и комплексен подход и широк набор от мерки в икономическата сфера, законодателството, администрацията, данъчната регулация, пенсионната и осигурителната система и пр. Целта е с последователни и фокусирани действия да се постигне подобрение в бизнес климата и пазара на труда и съответно - положително въздействие и градивен ефект за обществото и държавата като цяло.

От друга страна, предприемането на единични мерки с противоречив ефект, макар и с аргумента, че обслужват потребностите на бизнеса, не дават основание да се счита, че за предприятията от хотелиерския и ресторантьорския бранш ще се очаква задоволителен и траен резултат.

Липсва оценка на въздействието на предложения законопроект, съгласно Закона за нормативните актове, в която въз основа на определена методика, конкретни критерии и еднозначни статистически данни да са представени текущото състояние в сектора при сегашното законодателство, нуждата от предлаганите законодателни промени и очаквания ефект. Непредвидимите ефекти и многопосочното отражение на кризата върху икономическите дейности изискват задълбочено изследване, преди еднозначно да се изведе една или друга причина за негативните следствия за бизнеса като цяло и по браншове.

Несигурността на законодателството, изразяваща се в чести, непоследователни и непридружени от оценка на въздействието нормативни промени, е един от основните фактори, обуславящи решенията на фирмите да се въздържат от инвестиции. В тази връзка отново следва да се постави въпросът доколко предлаганото ново изменение на закона е достатъчно необходимо, обосновано и подкрепено с нужните проучвания.

Не се отчита отражението на предлаганите промени върху здравословното състояние на населението. Последното е тясно свързано с тежестта върху здравната система /и съответно увеличаване на осигурителните вноски в тежест на работодателите/, както и с пълноценното участие на работната сила на пазара на труда – фактори с пряко въздействие върху цялостната социално-икономическа обстановка.

Тук е важно да се добави, че тютюнопушенето влияе и върху по-честата краткосрочна заболеваемост, а осигурителните вноски за първите 3 дни от болничните на служителите са за сметка на работодателя.

По отношение на нагласите в Европа, тенденция към ограничаване на тютюнопушенето безспорно е налице, както е посочено и в мотивите към законопроекта. Следва да се добави, че все повече европейски държави засилват тези ограничения.

Всички аргументи, с които БТПП не подкрепя представения законопроект,  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно предложените промени в Закона за здравето
Палатата счита, че предприемането на единични мерки с противоречив ефект не дават основание да се очаква задоволителен и траен резултат за бизнеса Още
Семинар „Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Ще бъдат разгледани критериите за допустимост, условията и възможностите на процедурата, етапите на кандидатстване.... Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Дискусионен форум в Хасково с участието на вицепремиера Даниела Бобева
Използването на високия потенциал за реализиране на трансгранични проекти в област Хасково бе сред темите на форума Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции
Промените са свързани с хармонизация на третирането на кредитните институции в ЕС Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Мерките на правителството за намаляване на административната и регулаторна тежест могат да се следят онлайн
Те ще се актуализират постоянно, като ще се добавят нови инициативи за отпадане и облекчаване на режими Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Есенна икономическа прогноза 2013: Постепенно възстановяване, рискове във външната среда
За България се очаква потреблението и частните инвестиции да подкрепят растежа, като прогнозата за 2014 г. е за ръст от 1,5 на сто Още
Европейската комисия предлага да се намали употребата на найлонови торбички
Могат да се прилагат мерки като такси, национални цели за намаляване на употребата на този тип торбички или забрана при определени условия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Заключително събитие по кампанията „Новият програмен период 2014-2020 г.“
Ще бъдат представени последните варианти на оперативните програми Още
Номинации за "Инвеститор на годината 2013"
Крайният срок за участие е 29 ноември 2013 г. Още