Брой 215 (472), 05-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции.

На 26 юни 2013 г. беше приета Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО, наричана накратко „Директива за капиталовите изисквания” или „Директивата“.
На същата дата бе приет и Регламент 575/2013/ЕС относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на регламент  №648/2012/ЕС, наричан накратко „Регламент за капиталовите изисквания“ или „Регламентът“.
Директивата и Регламентът са обнародвани в Официален вестник на Европейския съюз на 27.06.2013 г. Срокът за въвеждане на Директивата в законодателствата на държавите-членки, съответно за прилагане на Регламента, е изключително кратък – от 01.01.2014 г.
С приемането на Регламента пруденциалните изисквания към кредитните институции (т.е. банките) и инвестиционните посредници относно капитала, ликвидността, управлението на рисковете и вътрешното корпоративно управление се обособяват в директно приложим правен акт на ЕС, което е прецедент спрямо текущата практика в областта на банковото регулиране. Това налага редица изменения в Закона за кредитните институции, вкл. на неговата подзаконова нормативна база. Регламентът е и първа крачка към въвеждането на т. нар. „Единен надзорен наръчник” (Single rulebook), водещ до максимална хармонизация на третирането на институциите в Европейския съюз (ЕС).
Обществените консултации продължават до 11 ноември 2013 г. 
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно предложените промени в Закона за здравето
Палатата счита, че предприемането на единични мерки с противоречив ефект не дават основание да се очаква задоволителен и траен резултат за бизнеса Още
Семинар „Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Ще бъдат разгледани критериите за допустимост, условията и възможностите на процедурата, етапите на кандидатстване.... Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Дискусионен форум в Хасково с участието на вицепремиера Даниела Бобева
Използването на високия потенциал за реализиране на трансгранични проекти в област Хасково бе сред темите на форума Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции
Промените са свързани с хармонизация на третирането на кредитните институции в ЕС Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Мерките на правителството за намаляване на административната и регулаторна тежест могат да се следят онлайн
Те ще се актуализират постоянно, като ще се добавят нови инициативи за отпадане и облекчаване на режими Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Есенна икономическа прогноза 2013: Постепенно възстановяване, рискове във външната среда
За България се очаква потреблението и частните инвестиции да подкрепят растежа, като прогнозата за 2014 г. е за ръст от 1,5 на сто Още
Европейската комисия предлага да се намали употребата на найлонови торбички
Могат да се прилагат мерки като такси, национални цели за намаляване на употребата на този тип торбички или забрана при определени условия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Заключително събитие по кампанията „Новият програмен период 2014-2020 г.“
Ще бъдат представени последните варианти на оперативните програми Още
Номинации за "Инвеститор на годината 2013"
Крайният срок за участие е 29 ноември 2013 г. Още