Назад

Становище относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта


Във връзка с предвижданите изменения и допълнения в Закона за насърчаване на заетостта, Българската търговско-промишлена палата изразява следното становище:

БТПП подкрепя идеята за въвеждане на мерки насочени към приобщаване на трайно изолираните и икономически неактивните лица към пазара на труда. По-тясното взаимодействие между институциите и предвидената процедура за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, отговарят на потребностите на бизнеса с оглед на недостига на работна сила и несигурната социално-икономическа обстановка. Намаляване на броя на продължително безработните е един от приоритетите на Българска търговско-промишлена палатa, както и на Асоциацията на организациите на българските работодатели за 2021 г.

Палатата нееднократно е изразявала становища в посока подобряване гъвкавостта и ефективността на политиките на пазара на труда по отношение на разширяването на възможностите за стимулиране наемането на работещи чрез субсидиране и други форми на финансиране на работодателите.

С оглед на това, считаме, че предложението за намаляване на максималния срок за предоставяне на средства на работодателите за насърчаване на заетостта (§ 14 от законопроекта – промяна от „…не повече от 36 месеца“  на  „…не повече от 18 месеца") трябва да отпадне. В момент, в който работодателите са затруднени от продължаващата криза, предизвикана от разпространението на COVID-19, e нужно стимулирането им, а не предвиждане на немотивирани ограничения.

БТПП изпрати Становището на вниманието на Парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика и остава на разположение със свои експерти  да вземе участие при бъдещи обсъждания на нормативните промени.