Назад

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на ПМС № 181 от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност


Министерство на икономиката публикува за обществени консултации проекта за изменение на Постановление на Министерския съвет № 181 от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.

В списъка в Приложение към чл.1, ал.1 на Постановление №181 на Министерски съвет от 2009 г., на позиция т.2.10. в раздел V, сектор "Икономика" е определен „Експал България“ АД, като стратегически обект. Съгласно удостоверение №20200923154140/23.09.2020г. от Агенцията по вписванията и регистъра на ЮЛНЦ е вписано акционерно дружество „ЕЛОВИЦА 1895“АД - Габрово, със същия ЕИК и предмет на дейност, със седалище и адрес на управление  с. Чарково, обл. Габрово, общ. Габрово. Акционерното дружество „ЕЛОВИЦА 1895“АД е правоприемник на „Експал България“ АД. Поради тази причина и на основание чл. 3 от Постановление №181 на Министерски съвет от 2009 г., следва да се направят съответните  промени.  Приемането на проекта за изменение на ПМС № 181/2009 г. има пряко въздействие върху точността и яснотата на нормативния документ, от една страна и от друга непосредствено играе роля и върху за сигурността на дружеството по реализирането на мерките по охрана и защитата на обекти с такъв статут.

Проектът на Доклад до Министерския съвет можете да видите ТУК.

Проектът на Постановление можете да видите ТУК.

Предварителната частична оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Становище на Дирекция "Модернизация на администрацията" в МС, относно частичната предварителна оценка на въздействието можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по представения за обсъждане проект, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: d.milev@mi.government.bg