Назад

Годишен отчет за дейността си през 2020 г. са представили 410 785 нефинансови предприятия


1. Общ преглед

В Националния статистически институт (НСИ) годишен отчет за дейността си през 2020 г. са представили общо 410 785 нефинансови предприятия, което е с 2.1% по-малко в сравнение с 2019 г., като структурата им по икономически сектори се променя незначително спрямо предходната година. Това показват публикуваните данни на НСИ.

По предварителни данни през 2020 г. заетите лица, преизчислени в еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ), в нефинансовите предприятия са 2 092 062, или с 5.4% по-малко спрямо 2019 година. Произведената продукция по текущи цени е на стойност 189 813 млн. лв. и е реализиран положителен финансов резултат от 19 499 млн. лева.

2. Селско, горско и рибно стопанство

Годишен отчет за дейността си през 2020 г. в НСИ са представили 19 049 предприятия от сектор „Селско, горско и рибно стопанство“, или 4.6% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия. В този сектор има 81 624 заети лица, които са произвели продукция за 7 007 млн. лв. по текущи цени. В сравнение с 2019 г. спадът на заетите лица (в ЕПЗ) е 3.6%. Отчетен е положителен финансов резултат от 981 млн. лв., като 74.6% от предприятията са приключили годината с печалба, 18.8% - със загуба, и 6.6% - с нулев финансов резултат.

3. Промишленост

За дейността си през 2020 г. годишен отчет в НСИ са представили 33 792 промишлени предприятия, или 8.2% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия, като с най-голям дял е сектор „Преработваща промишленост“ - 90.2%.

Произведената продукция в промишлените сектори през 2020 г. по текущи цени е на стойност 75 626 млн. лв., която формира 39.8% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. В промишлеността през 2020 г. заетите са 574 401, или 27.5% от общия брой на заетите лица в нефинансовите предприятия. В сравнение с 2019 г. спадът на заетите лица (в ЕПЗ) е 6.2%.

Промишлените предприятия са приключили 2020 г. с положителен финансов резултат от 4 977 млн. лв., като с най-голям принос е сектор „Преработваща промишленост“, който формира 70.7% от този резултат.

4. Строителство

Годишен отчет за дейността си през 2020 г. са представили 21 866 строителни предприятия, или 5.3% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия в НСИ. Най-голям е делът на предприятията от строителния сектор, извършващи специализирани строителни дейности - 52.0%.

През 2020 г. в строителния сектор е произведена продукция на стойност 23 182 млн. лв. по текущи цени, или 12.2% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. Заетите през 2020 г. в строителните предприятия са 145 379, които формират 6.9% от общия брой на заетите лица в нефинансовите предприятия. В сравнение с 2019 г. спадът на заетите лица (в ЕПЗ) е 2.6%.

Строителният сектор завършва 2020 г. с положителен финансов резултат от 1 995 млн. лв. по текущи цени.

5. Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

В НСИ годишен отчет за дейността си през 2020 г. са представили 139 003 търговски предприятия, или 33.9% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия. От всички търговски предприятия най-голям е делът на предприятията в търговията на дребно - 68.8%.

В търговския сектор през 2020 г. е произведена продукция на стойност 27 344 млн. лв. по текущи цени, което представлява 14.4% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. Заетите в търговията през 2020 г. са 476 169, или 22.8% от общия брой заети в нефинансовите предприятия. В сравнение с 2019 г. спадът на заетите лица (в ЕПЗ) е 4.4%.

През 2020 г. търговските предприятия реализират положителен финансов резултат от 5 201 млн. лв. по текущи цени, като търговията на едро формира 68.4% от този резултат.

6. Услуги

Годишен отчет за дейността си през 2020 г. в НСИ са представили 197 075 предприятия от сектора на услугите, или 48.0% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия.

По текущи цени в сектора на услугите през 2020 г. е произведена продукция на стойност 56 654 млн. лв., която формира 29.9% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. През 2020 г. в този сектор са заети 814 489 лица, или 38.9% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия. В сравнение с 2019 г. спадът на заетите лица (в ЕПЗ) е 6.0%.

Секторът на услугите приключва 2020 г. с положителен финансов резултат от 6 345 млн. лв., като 33.0% от него са реализирани в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“. Единствено в дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ е отчетен отрицателен финансов резултат от 40 млн. лв. за 2020 година.