Назад

НСИ: През 2020 г. най-голяма е стойността на направените ПЧИ в промишлеността


1. Преки чуждестранни инвестиции

По предварителни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2020 г. възлизат на 26 288 млн. евро по текущи цени.

През 2020 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 11 653 млн. евро. Следва секторът на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 5 298 млн. евро.

В структурата на ПЧИ по икономически дейности през 2020 г. се наблюдава увеличение на направените инвестиции в отрасъл „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“, като относителният им дял нараства с 4.2 процентни пункта в сравнение с предходната година. Същевременно относителният дял на ПЧИ в промишлеността намалява с 1.0 пункт спрямо 2019 година.

2. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи

По предварителни данни през 2020 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 23 125 млн. лв. по текущи цени.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 7 494 млн. лв., следван от промишлеността с 5 370 млн. лева.

През 2020 г. в структурата на разходите за придобиване на ДМА по икономически дейности се наблюдава нарастване на направените инвестиции в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство), като относителният им дял се увеличава с 8.6 процентни пункта в сравнение с 2019 г., и спад в промишления сектор с 4.8 пункта.

През 2020 г. в структурата на разходите за придобиване на ДМА по видове се наблюдава нарастване на направените инвестиции в сгради, строителни съоръжения и конструкции, като относителният им дял се увеличава с 5.4 пункта в сравнение с предходната година.