Брой 116 (1874), 20-06-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество


На заседание на НСТС, провело се на 19 юни, БТПП беше представлявана от Васил Тодоров – главен секретар. Тристранният съвет разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност и Проект на Закон за публичните предприятия.

В рамките на дискусията Палатата не подкрепи проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.  Според БТПП предвиденото намаляване на стандартната данъчна ставка за ДДС за избрани групи продукти не гарантира намаляване на цената на стоките, тъй като този процес не подлежи на контрол в пазарната икономика.

Допускането на намаление на ставките на косвените данъци и въвеждането на диференцирани ставки по групи стоки e предпоставка да се търсят решения за балансиране, което от своя страна е възможно да предизвика необходимост от увеличаване на ставките на преките данъци. Не на последно място беше  обърнато внимание и на възможностите от увеличаване на риска от данъчни измами и укриване на ДДС.

БТПП принципно подкрепи проекта на Закон за публичните предприятия, който да регулира дейностите и правилата, свързани с корпоративното управление на публични предприятия с държавно участие. Принципите за публичност и прозрачност при създаването и управлението на публичните предприятия са от основно значение за напредъка на България във връзка с ERM II. Васил Тодоров обърна внимание на необходимостта да се прецизира  определението „пазарни дефекти“ (чл. 5 от законопроекта), тъй като не дава представа какво законодателят влага в смисъла на неефективно и неефикасно и може да се тълкува нееднозначно. Това създава предпоставки за субективизъм на лицата, ангажирани с тази дейност.

Становище на БТПП относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност 

Становище на БТПП относно Проект на Закон за публичните предприятия

НОВИНИ ОТ БТПП
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество
БТПП не подкрепи проект на Закон за изменение и допълнение на ЗДДС Още
Становище на АОБР относно Проект на Закон за марките и географските означения
Предложенията ще затруднят притежателите на права върху търговски марки Още
БТПП подкрепя развитието на здравния туризъм в България
Секторът е изключително важен в социален, здравен и икономически аспект Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Регионална конференция за превенция и борба с насилието над деца събира международни експерти в София
27-28 юни, Парк-хотел Москва - София Още
БИЗНЕС СРЕДА
Приета е Пътна карта за изпълнение на препоръките относно рамката за несъстоятелност и стабилизация в България
Въвеждане на системи за ранно предупреждение на бизнеси за риск от изпадане в неплатежоспособност Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
На 2 юли приключва приемът на годишни уведомления от работодатели по Закона за хората с увреждания
От следващата 2020 г. това ежегодно задължение следва да се изпълнява в първите 3 месеца от годината Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти
Регламентира се сетълмента на безналични ценни книжа ... Още