Назад

Становище на Българската асоциация за изолации в строителството


Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) се включи в обществено обсъждане на проект на МРРБ за изменение на Наредба №5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, като внесе становище по проекта.

БАИС счита, че това предложение е направено, за да се намали напрежението, предизвикано от изтичащите срокове по Наредба №5.

Нееднократно асоциацията е изразявала мнение, както в официални становища, така и в общественото пространство, че във вида, в който в момента се създават, техническите паспорти на строежите са ненадеждни, недостъпни, неактуални и в крайна сметка, безполезни. Затова съпротивата на собствениците срещу тяхното изготвяне е сериозна, независимо от нормативните документи. В този смисъл приемането на решение за такива изменения е разумно и БАИС напълно го подкрепя.

От друга страна липсата на техническа информация за сградите не позволява вземането на информирани решения за политики по отношение на сградния фонд. Това особено се вижда при енергийно ефективното (ЕЕ) обновяване на сградния фонд. Не може да се вземат решения за субсидирано ЕЕ обновяване, без наличието на информация за състоянието на сградата. С тази цел следва, паралелно с предложените изменения в Наредба №5, да се регламентира и подпомогне финансово събирането на достоверна информация за техническото състояние на целия сграден фонд.

Това би могло да бъде под формата на „сградно досие“ във формат, подходящ за електронна обработка. Приемането на предложеното изменение на наредбата без подобна съпътстваща мярка ще направи въвеждането ѝ на по-късен етап много по-трудно.

ЕК е възложила проучване за състоянието на съществуващите системи за сградни паспорти в ЕС. Докладът от това проучване е изготвен през юли 2020 г. и препоръчва разработването на унифициран Европейски модел на Цифров Сграден Дневник (ЦСД). Той трябва да обединява цялата информация за всяка сграда: от парцела – до експлоатационната поддръжка и ремонтите.

Информацията в този ЦСД е два вида: сравнително статична – свързана с кадастралните и строителните данни и динамична – ремонти, поддръжка, енергопотребление и т.н.

В началото най-важното е бързо да се създаде общата цифрова платформа, в която да се интегрират всички информационни системи.

Въвеждането на информацията ще става постепенно в зависимост от заделените за тази цел средства. Това в никакъв случай не трябва да става за сметка само на собствениците.

Създаването и поддръжката на платформа за ЦСД не е разход, а инвестиция.

Изготвянето на обща национална цифрова платформа за създаване, съхранение и използване на информацията за сградите, всъщност е основа на дигитализацията на строителния процес.

Това е мястото където ще се събира цялата дигитална информация. На базата на тези данни МРРБ и Общините ще могат да разработват реални политики по техническо и ЕЕ обновяване на сградния фонд.

Същевременно в много документи се предвижда създаването на информационни системи за различни цели, касаещи сградния фонд. Например:

–  Информационна система за енергийните характеристики на сградите;

– Информационна система за дигитализиране на данните  по администриране и контролиране на процеса по обновяване – като Реформа 2 в стълб Зелена България на  НПВУ;

–  Информационна система на Столична община и др.

Наличието на толкова много информационни системи, които са несъвместими помежду си, ще затрудни работата с тях и ще бъде в пъти по-скъпо.

БАИС, съвместно с КСБ, БААИК, ЕнЕфект и други организации, има възможност да съдейства за разработване на интегрирана система за цифрови сградни дневници.

БАИС вярва, че това е задача, която трябва да се изпълни без допълнително забавяне. Това ще позволи както интегриране на горепосочените инструменти, така и успешно провеждане на планираните дейности по обновяване на сградния фонд.

Становище на БАИС