Икономиката и банковият сектор на България през второто тримесечие на 2021г.


Асоциацията на банките в България (АББ) публикува тримесечния информационен материал с основни акценти върху икономиката и банковия сектор на България през второто тримесечие на 2021г.

Основни акценти:

▪ През първото тримесечие на 2021г. българската икономика отчита спад от 0,5% на годишна база заради понижение на нетния износ, докато частното потребление и правителственото потребление са с положителен принос

▪ Инфлацията възлиза на 2,2% на годишна база през второто тримесечие на 2021г.

▪ В края на юни 2021г. безработицата в страната намалява до 6%

▪ Бюджетният излишък възлиза на 0,1% от БВП в края на второто тримесечие на 2021г.

▪ В края на второто тримесечие на 2021г. активите на банковата система са в размер на 128,48 млрд. лв. и представляват 103,2% от БВП

▪ За второто тримесечие на 2021г. банковият сектор отчита нетна печалба в размер на 309 млн. лв. (спад от 11,5% на тримесечна база)

▪ Състоянието на икономиката продължава да е определящо за дейността и резултатите на банковия сектор. Влияние върху финансовия резултат на банковата система оказват динамиката при кредитната активност, нетния лихвен доход и нетния доход от такси и комисиони, ниските лихвени проценти, разходите за обезценки и начислени провизии, управлението на качеството на кредитния портфейл

▪ По-ниските разходи за фондове за преструктуриране и схемата за гарантиране на депозитите, както и някои еднократни ефекти при отделни банки, като получени дивиденти, също оказват влияние върху финансовия резултат на системата

▪ Към 30 юни 2021г. общият брутен размер на отсрочените кредити по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции е 9,422 млрд. лв., от които 7,348 млрд. лв. за предприятия и 2,075 млрд. лв. за домакинства

▪ Средните лихвени проценти по новодоговорените кредити и срочни депозити задържат достигнатите ниски стойности.

Пълния текст на публикацията „Икономиката и банковият сектор на България през второто тримесечие на 2021г.“ можете да прочетете и изтеглите  тук: