Брой 79 (1091), 22-04-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

Законодателни мерки срещу кражбите на фирми бяха обсъдени от Националния икономически съвет


Промени в Търговския закон, насочени към предотвратяване на т.нар. „кражби на фирми“ и въвеждане на производство по стабилизация при фалит бяха обсъдени на заседание на Националния икономически съвет под председателството на министъра на икономиката Божидар Лукарски. Мерките бяха представени пред работодателските организации от заместник-министъра на правосъдието Вергиния Мичева-Русева. Германският опит в тази насока беше споделен пред НИС от Рихард Бок – заместник-председател на Федералната камара на германските нотариуси. Присъства и  ръководството Нотариалната камара на България.

Зам.-министър Мичева обясни, че изменението в Търговския закон предвижда да се извършват допълнителни действия при прехвърляне на предприятие с цел превенция на злоупотреби. Оригинал от сделката ще остава и при нотариуса, който ще е задължен да го пази в срок от 10 години. Документите по сделките ще се въвеждат в нов регистър и ще може да бъдат проверявани чрез връзка между Агенцията по вписванията и Регистъра на нотариусите. „По този начин ще се избегнат евентуални злоупотреби в бъдеще от някоя от страните по договора.“, поясни зам.-министърът на правосъдието. Измененията в Търговския закон са насочени към превенция на „кражбата на фирми“ при прехвърляне на предприятия, смяната на управител и др. Целта е да се създаде сигурност срещу фалшифицирането на подписи, протоколи и други документи.

С друга промяната в Търговския закон се въвежда производство по стабилизация при обявяване в несъстоятелност или т.нар. „втори шанс“ за фирми, изпаднали в състояние на фалит.  Целта  на производството по стабилизация е да се даде  възможност, когато определена фирма има финансови затруднения, преди производството по несъстоятелност да има възможност изпълнителните действия да се стопират за кратък период от време, за да може да бъде извършено преструктуриране, продажба, разсрочване на вземанията и други действия за стабилизиране.  По думите на зам.-министъра Мичева, така ще се даде шанс на почтения бизнес да излезе от затрудненията. Тя обясни, че обикновено, производството по несъстоятелност приключва с ликвидиране на предприятията, а не с тяхното оздравяване. „Идеята е в един кратък срок да се даде възможност на едно предприятие, преди да е стигнало до етап на ликвидиране и чувства затруднения да бъде спасено“, подчерта тя. Това ще става по искане на търговеца, не на кредитора и ще се извършва в много бързи срокове.

Зам.-министърът на икономиката Любен Петров посочи, че четирите работодателски организации, които присъстваха на заседанието на НИС, са изразили съгласие по повечето от предвидените промени в Търговския закон и ще излязат с общо становище по Проекта на Министерство на правосъдието.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП продължава да работи по проект East Invest II
Поредни семинари бяха проведени съвместно с Грузинската винена асоциация Още
Общо събрание на Българо-ливанския бизнес съвет при БТПП
Ново ръководство на съвета и програма за 2016 г. Още
Българска асоциация каучукова промишленост обелязва 10 години от създаването си
Обединяване усилията на научните, производствените и търговските организации от бранша – сред приоритетите на асоциацията Още
Сътрудничество с Висше франкофонско училище по администрация и мениджмънт
Професионалното образование и обучението по предприемачество – потенциални сфери за партньорство Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата – Враца представи проект "Трансграничен аудио пътеводител"
По Програма Interreg V – Румъния-България Още
БИЗНЕС СРЕДА
Законодателни мерки срещу кражбите на фирми бяха обсъдени от Националния икономически съвет
Изменение в Търговския закон предвижда да се извършват допълнителни действия при прехвърляне на предприятие с цел превенция на злоупотреби Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за концесиите
Предвижда отменяне на действащите Закон за концесиите и Закон за публично-частно партньорство Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Проектите по схема „Ново работно място“ ще се оценяват до 28 април
Към настоящия момент се обобщават резултатите от оценката Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Ролята на стандартите за медицински изделия за осигуряване на качествено лечение
ISO 13485:2016 определя изискванията за системата за управление на качеството - специфични за сектора Още