Назад

Поредно производство по самосезиране на КЗК за установяване на евентуално манипулиране на процедури за възлагане на обществени поръчки


Един от основните приоритети на Комисията за защита на конкуренцията през 2021 г. е засилване на борбата срещу тръжните манипулации с цел подобряване разходването на публични средства и повишаване качеството и иновативността на предлаганите стоки и услуги. В изпълнение на тази цел, с Решение № 920/30.09.2021 г. КЗК образува поредното производство за установяване на евентуално извършено нарушение по чл. 15 от ЗЗК, представляващо забранено споразумение или съгласувана практика с цел манипулиране на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Ответни страни са дружества, участващи в обществени поръчки в сектора на строителството - „Парсек Груп“ ЕООД и „ТЕС Кънстракшън Груп“ ЕООД.

Производството пред Комисията е образувано след сигнал от МРРБ, относно установени нередности във връзка с изпълнението на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г., по които Община Златоград е бенефициент. Сигналът засяга обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Златоград – по обособени позиции“ и съдържа съмнения за антиконкурентно поведение на участниците в процедурата.

Това е втория сигнал, постъпил в КЗК срещу двете дружества. През 2018 г. е получен сигнал от Министъра на икономиката относно съмнения за извършена от дружествата манипулация на обществена поръчка за подмяна на настилка на паркинга пред административната сграда на министерството. Предварителното проучване, извършено на база предоставените към онзи момент данни по сигнала, не установи достатъчно индикатори за манипулиране на поръчката, въз основа на които Комисията да се самосезира.

 В настоящия случай, в хода на предварителното проучване по сигнала на МРРБ се установиха редица индикатори за наличие на тръжни манипулации, които в съвкупност с данните, установени при проучването по първия сигнал, пораждат основателно съмнение за наличие на забранено споразумение и/или съгласувана практика между двете дружества за манипулиране на процедури за обществени поръчки.

Комисията високо оценява бдителността на възложителите при установяване на съмнителни обстоятелства, представляващи индикатори за наличие на тръжни манипулации и разчита на тяхната активност в борбата срещу тези нарушения.

Пълният текст на решението е достъпен в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес: http://reg.cpc.bg .

Насоките за противодействие срещу тръжните манипулации в процедурите за възлагане на обществени поръчки можете да откриете но интернет адрес: https://www.cpc.bg/General/Legislation.aspx .