Брой 70 (327), 09-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

КЗК изиска информация от търговските вериги относно изпълнението на поетите от тях ангажименти


Комисията за защита на конкуренцията изиска информация от шест търговски вериги, като част от правомощията си за извършване на последващ контрол, относно пълното, точно и своевременно изпълнение на предложените от тях и одобрени от КЗК предложения за поемане на задължения.

С решение от 2012 г. Комисията одобри предложените от Метро Кеш & Кери България” ЕООД, „Билла България” ЕООД, „Кауфланд България” ЕООД, „Хит Хипермаркет” ЕООД, „Максима България” ЕООД и „Пикадили” АД, изразяващи се основно в премахване на проблемни клаузи от договорите и общите условия на търговските вериги и техните доставчици, както и практики, които водят до възможност за предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на пазара за доставка на стоки.

В рамките на определения с решението срок, страните предоставиха исканите от Комисията данни за предприетите действия за изпълнение на поетите от тях задължения. С оглед безсрочния характер на поетите ангажименти, Комисията упражни своите правомощия за последващ контрол и изиска информация за тяхното изпълнение след постановяване на решението за поемане на задължения. Сигнали относно цитираните ангажименти могат да бъдат подавани и от заинтересуваните лица.

В случай, че в КЗК бъдат получени данни, от които може да се направи обосновано предположение, че съответните предприятия не изпълняват някое от поетите задължения, КЗК може по своя инициатива да възобнови производството, прекратено с решението за поемане на задължения.

НОВИНИ ОТ БТПП
Новоназначеният изпълнителен директор на Агенцията за малки и средни предприятия посети БТПП
Обсъдиха се нови възможности за сътрудничество при организиране на промоционални прояви в услуга на МСП Още
Покана за участие в семинар „Стандартен GS1 логистичен етикет”
GS1 логистичният етикет служи като основа при изграждането на стандартни решения за проследяване на логистични единици по веригите за доставка Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Спад на промишлеността през февруари
На месечна основа производството на електрическа и топлоенергия и газ намалява с 9,4% Още
Среден осигурителен доход за страната за месец февруари 2013 г.
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Изменения в приложения към Насоките за кандидатстване по шест процедури за безвъзмездна финансова помощ
Процедурите са по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
МИЕТ предлага за обществено обсъждане промени в два правилника за безопасност и здраве при работа
Измененията са продиктувани от необходимостта за промяна в условията за обучение на работещите за придобиване на квалификационна група… Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК изиска информация от търговските вериги относно изпълнението на поетите от тях ангажименти
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия представи Предложение за Директива за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива
Министерството на околната среда и водите приема до 30 април становища и бележки по Предложението за Директива Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
MedPharm Careers - най-голямото медицинско кариерно изложение ще гостува в София, Пловдив и Варна
Покани за международни събития, получени в БТПП