Брой 178 (435), 13-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Наредба за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи обследване и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи

Наредбата се разработва от Министерството на икономиката и енергетиката на основание чл. 23а, ал. 9 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), обнародван в Държавен вестник, бр. 24 от 12.03.2013 г. и се издава от министъра на икономиката и енергетиката и министъра на регионалното развитие.

Целта на разработения проект е привеждането му в съответствие с последните промени в ЗЕЕ от началото на 2013 г.

Един от основните нови моменти, свързан с измененията в ЗЕЕ, и залегнал в съдържанието на проекта е професионалната квалификация на лицата, извършващи дейности по обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени системи, както и сертифициране на сгради, която се разделя на две нива, като:

1. Притежателите на професионална квалификация ниво 1 ще имат необходимата компетентност за извършване на обследване и сертифициране за енергийна ефективност на сгради от всички категории, съгласно номенклатурата на видовете строежи в България;
2. Притежателите на професионална квалификация ниво 2 ще имат необходимата компетентност за извършване на обследване и сертифициране за енергийна ефективност на: сгради пета категория, съгласно номенклатурата на видовете строежи в България, без ограничение на вида на системите в тях за отопление, вентилация, охлаждане и гореща вода за битови нужди; сгради четвърта категория, съгласно номенклатурата на видовете строежи в България, когато в тях няма системи за вентилация и охлаждане

Друг нов момент, произтичащ отново от промените в ЗЕЕ и застъпен в проекта на Наредбата, е актуализиране на удостоверението на лицата, извършващи дейности по обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени системи и сертифициране на сгради за вписване в регистъра на АУЕР, което ще се извършва след успешно положен изпит.

Проект на Наредба за обстоятелствата подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи обследване и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на информация от  регистрите, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране.

Предложения по Проекта на Наредба може да изпращате в нормативно определения (14-дневен) срок, на следните електронни адреси:

v.ilieva@mee.government.bg и k.naidenova@mee.government.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Международната работодателска общност обсъжда ролята на диалога с държавата в контекста на новите предизвикателства
Председателят на БТПП изнесе доклад „Възпрепятстване на социалния диалог от държавата и предизвикателства пред работодателските организации в България“ Още
БТПП предоставя безплатни енергийни консултации в рамките на проект WE_EEN
Консултациите са полезни за фирми от секторите управление на отпадъци и обработка на метални, пластмасови и дървени повърхности Още
Международна конференция по въпросите на сигурността
Специално внимание бе обърнато на приноса на България за изграждането на сигурността в Афганистан Още
Покана за участие в бизнес семинар "Инвестиционни и бизнес възможности на Аржентина"
Новоучредената Българо-сръбска търговско-промишлена камара ще развива трансграничното сътрудничество
Камарата ще е със седалище в София и клон в Пирот Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Информационна среща на Търговско-промишлена камара - Пловдив с група младежи от 7 европейски държави
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи обследване и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи
Целта на разработения проект е привеждането му в съответствие с последните промени в Закона за енергийната ефективност от началото на 2013 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Зелена светлина за единен европейски надзор над банките
Системата на банков надзор ще бъде задължителна за всички страни-членки на еврозоната и ще бъде отворена за всички останали страни от ЕС Още
Европейската комисия въвежда нов показател за иновациите
Швеция, Германия, Ирландия и Люксембург са страните от ЕС, възползващи се в най-голяма степен от иновациите Още