Брой 159 (919), 19-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите


Проектът на постановление привежда Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ) в съответствие с изискванията на Регламент 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.).

Насърчителните мерки по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и ППЗНИ се предоставят под формата на схеми за държавна помощ, разработени в съответствие с Общия регламент за групово освобождаване - Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 г. относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на чл. 87 и 88 от Договора, чийто срок на валидност изтече на 30.06.2014 г. На 26.06.2014 г. в Официалния вестник на ЕС беше публикуван новият Общ регламент за групово освобождаване Регламент (ЕС) № 651/2014, който е в сила от 01.07.2014 г.

С проекта на постановление ППЗНИ и схемите за помощ в него се привеждат в съответствие с новия Регламент 651/2014, като така се гарантира възможността за предоставяне на всички насърчителни мерки, предвидени в ЗНИ.

Предвидени са и допълнителни предложения за изменение и допълнение, с оглед оптимизиране и облекчаване на процедурата по сертифициране на инвестиционни проекти и намаляване на административната тежест за инвеститорите, кандидатстващи за сертификат за клас инвестиция.

Предложения по текстовете на Проекта на Постановление за изменение и допълнение на ППЗНИ може да изпращате в законоустановения срок на имейл адрес: i.alexiev@investbg.government.bg.

ПМС ППЗНИ

Доклад БАИ

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подготвя новите класации "ТОП 100 Фирми, водещи в икономиката на България през 2014 година"
Чуждестранни и български институции, банки, посолства, представителства на международни организации проявяват интерес към класациите Още
БТПП започва работа по нов проект по програма Еразъм +
Основната цел на проекта е въвеждане на добри практики за наемане на стажанти в малките и средни предприятия Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Традиционният Видински панаир се открива на 28 август
Над 70 фирми от България, Сърбия и Румъния ще участват в изложението Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Миньорите, геолозите и работниците от минерално-суровинната индустрия отбелязваха своя професионален празник
Българската минно-геоложка камара представи актуални данни за развитието на българската минерално-суровинна индустрия Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Правителството прие Национална стратегия за развитие на минната индустрия
За гарантиране на стабилна инвестиционна среда в един от ключовите за българската икономика отрасли Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
Правилникът и схемите за помощ в него се привеждат в съответствие с новия Регламент 651/2014 на ЕК Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Започва кампания за активно присъствие на българския бизнес на скандинавския пазар
За по-добри пазарни позиции на българските вина в Швеция е необходимо преразглеждане на съществуващите ограничения Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Търгове, обявени от Министерството на петрола на Ирак
За покупка на оборудване и резервни части Още