Брой 59 (1071), 25-03-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение на Закон за ратифициране на Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти)


С предлагания проект на Закон се цели България да се присъединили и към раздел IV – обезщетение за безработица -  от Конвенция 102 на МОТ, ратифицирана със закон от 13.06.2008 г., с декларацията, че към онзи момент РБ поема задълженията, произтичащи от раздели раздели II, III, V, VI, VII, VIII и Х. Тогава не сме се присъединили към раздел IV, тъй като експертният анализ е показал, че към 2008 г. нивата на обезщетенията ни при безработица не достигат минималния стандарт на Конвенцията за този вид обезщетения.

През 2015 г. бяха направени отново експертни консултации с МОТ и при изчисляване на това дали се постига заместимост от поне 45% от загубения доход, експертите на МОТ установиха, че такава би се постигнала при изчисляване на стандарта на база възнаграждения за квалифициран физически работник от мъжки пол - шлосер или стругар в областта на машиностроенето, с изключение на електротехническото машиностроене (чл.65(6)(а); или за типичен (стандартен)  пълнолетен работник от мъжки пол - лице, което се смята за типично при полагането на неквалифициран труд, заето в основната група икономически дейности с най-голям брой икономически активни лица от мъжки пол,  защитени срещу въпросния риск, или работници, издържащи защитените лица, в зависимост от случая, в отрасъла, обхващащ най-голям брой такива лица или издържащи ги работници; за тази цел се използва международната класификация за всички икономически дейности, приета от Икономическия и социален съвет на ООН  на неговата 7-ма сесия на 27 август 1948 г. и възпроизведена в приложението към настоящата Конвенция, като се държи сметка за измененията, внесени в нея в който и да било момент (чл.66(4)(б).

В първия случай – на чл.65(6)(а) би се постигнала заместимост от 50.4%, а във втория – на чл.66(4)(б) би се постигнала 51.1% заместимост.

Поемането на ангажименти и по този раздел на Конвенция 102 на МОТ не би довело до допълнителни разходи за бюджета, тъй като видно от горните предвиждания, и при настоящите нива на обезщетения, а следователно – и на осигурителни вноски, минималният стандарт би бил покрит. По същата причина, присъединяването и към тази част, няма да изисква промени във вътрешното ни законодателство.

Съгласно чл.4 от Конвенцията допълнителното присъединяване към раздели, които не са били посочени при ратификацията й от съответната държава, се осъществява чрез  уведомяване на Генералния директор на Международното бюро по труда за поемането на задължения, произтичащи от тези раздели. Задълженията по тези раздели се смятат за неотменна част на документа по ратификацията и имат неговата сила на действие, считано от датата на уведомлението. Предвид това, поемането на задълженията по раздел IV ще породи действие за България от датата на уведомяване на Генералния директор на Международното бюро по труда.

Дата на откриване
на общ. консултация:

25.3.2016 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Социална политика и заетост

Дата на приключване:

07.4.2016 г.

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Електронните фактури пестят време и средства на фирмите
Директива на ЕК предвижда до 2018 г. всички възложители и изпълнители в сферата на обществените поръчки да работят с електронни фактури Още
Среща на български и холандски предприемачи
По покана на Н. Пр. Томас ван Орсхост, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Нидерландия Още
Посланикът на Малта Н.Пр. Лино Бианко посети БТПП
Палатата предложи да бъде представен инвестиционния и бизнес климат в Малта пред български фирми Още
Разширява се сътрудничеството с Българската агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
Реализиране на съвместни дейности както в София, така и в страната, посредством регионалните структури Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение на Закон за ратифициране на Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти)
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Изтича срокът за подаване на корпоративните декларации
Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Семинар на тема „Процедура по издаване на европейски патент. Подготовка за патента с единно действие на територията на ЕС”
26 април 2016г. , Витоша парк хотел, София Още