Брой 121 (631), 27-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници


Министерството на икономиката и енергетиката предлага за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници. Необходимостта от изменението и допълнението на Закона се налага, от една страна, с оглед съобразяване на регламентираното в чл. 93а, ал. 1 и чл. 94 от Закона за енергетиката задължение на обществения доставчик за задължително изкупуване на електрическа енергия с реалното потребление в страната и от друга - с необходимостта от установяване на гаранции за законосъобразно изпълнение на условията за присъединяване на енергийни обекти, произвеждащи електрическа енергия от възобновяеми източници.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници отчита и факта, че изграждането на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от ВИ върху покривни и фасадни конструкции на сгради и недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, както и на сгради за производствени и складови дейности в урбанизирани територии, не е дейност в обществен интерес. В тази връзка действащото до момента изключение, а именно: насърченията за тези обекти да се прилагат и след постигане на общата национална цел – 16 на сто общ дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия, следва да отпадне.

Становища по проекта на закон могат да бъдат изпращани в срок до 9 юли 2014 г.  на имейл адрес: tz.mihailova@mee.government.bg

Приложение:

Проект на Закон

Мотиви

НОВИНИ ОТ БТПП
Съвет GS1 България отбеляза 40-годишнината от сканирането на първия в света баркод
Новаторският дух е водещ за общността GS1 Още
БТПП ще си партнира с Американската агенция за малък и среден бизнес
Изследвания на бизнес средата, секторни анализи и анкетни проучвания са потенциални сфери на сътрудничество Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
В Стара Загора ще се проведе семинар за възможностите за кандидатстване по европейски и национални програми
Ще се представи и софтуерен модел за самооценка - анализ на маркетинговото позициониране и на конкурентоспособността на кандидатите за финансиране Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Стопанската конюнктура се влошава през юни
Несигурната икономическа среда тревожи компаниите във всички отрасли Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници
Изготвен от Министерството на икономиката и енергетиката Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Стратегията на ЕС за региона на река Дунав
Годишен форум във Виена за обсъждане на важни инициативи в подкрепа на екологосъобразен и приобщаващ растеж Още
ЕК предлага да се ускори премахването на електронните бариери
По-бързи и по-качествени обществени услуги за бизнеса и гражданите Още