Брой 82 (592), 07-05-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта Предложените изменения и допълнения в ЗИД на ЗНЗ са в изпълнение на препоръки на Европейската комисия, направени с официално писмо от 27.01.2014 г. Целта на предложените промени в Закона за насърчаване на заетостта е да се отстранят констатираните от ЕК несъответствия, като се регламентира дейността за предоставяне на посреднически услуги по заетостта в съответствие с чл. 11 и чл. 16 от Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар. Предложените промени включват: отмяна на регистрацията на посредническите договори, сключени с чуждестранен работодател/корабопритежател, въвеждане на безсрочна регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, регламентиране на дейността за временно или еднократно предоставяне на посреднически услуги по заетостта в Република България.

Извън промените свързани с изпълнение на препоръките на Европейската комисия законопроектът включва: промяна в чл.18, ал.5, с която се предвижда срокът за деклариране на промяна в статуса на регистрираните безработни лица да се изчислява в работни, а не в календарни дни; промяна в чл. 30б, ал.1 относно сключването на договори за предоставяне на средства по ЗНЗ. Предлага се средствата по договорите за изпълнение на проекти, програми и мерки, включени в Националния план за действие по заетостта през съответната година, да се предоставят въз основа на договор сключен от Агенцията по заетостта, представлява на от изпълнителния директор на АЗ или упълномощено от него длъжностно лице. Предложените промени ще позволят прилагане на по-гъвкав, адаптиран към спецификата на съответния проект или програма ред за сключване на договори, особено при реализацията на проекти и програми с национален обхват; промяна в чл. 41а, ал.3 и чл. 55г, ал.3, с която се разширява обхвата на лицата, които могат да изпълняват функциите на наставник, с цел подобряване на достъпа на работодателите до насърчителните мерки за чиракуване; промяна в чл.72, ал.5, с която се предвижда преподавателите в средното или висшето училище да заплащат таксата, регламентирана в чл.72б, ал. 5, във връзка с издаването на Единно разрешение за пребиваване и работа за тази категория лица.

Чрез предложените промени се очаква да се създадат условия за свободно установяване и свободно предоставяне на посреднически услуги по заетостта в рамките на вътрешния пазар, намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, намаляване на административните разходи за предоставяне на посреднически услуги и подобряване на качеството и достъпа до предоставяните услуги и насърчителни мерки.

Обществените консултации продължават до 16 май 2014 г.

ZID_ZNZ_NSNZ_Last.doc

Motivi_ZID_ZNZ_NPDZ_last.doc

Добави коментар

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнесът иска методика за определяне на минималните осигурителни прагове
Работодателите - единни за вземане на мерки за облекчаване на микропредприятията Още
Отново безплатни консултантски услуги за всички участниците в пазара на труда
Целта е повишаване информираността и знанията за трудовите и осигурителните права, за създаването на конкурентни предимства на предприемачите Още
Среща с председателя на Непало-българската търговско-промишлена палата
Смесената палата е учредена през 2012 г. Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Ямболските жени-предприемачи - на бизнес визита в Сулоглу, Турция
По линия на проект „Европейска академия за женско предприемачество” Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ФИНАНСИ И КРЕДИТ
ББР кредитира малките износители при ниски лихви, като за големи корпорации
Нисколихвеното финансиране от 3.5% годишно е достъпно за всяка компания-износител, която е застраховала пратката си в Българската агенция за експортно застраховане Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта
Чрез предложените промени се очаква да се създадат условия за свободно предоставяне на посреднически услуги по заетостта в рамките на вътрешния пазар Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Икономическа прогноза на ЕС — основата на растежа се разширява
Всички основни показатели потвърждават, че възстановяването продължава Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-йордански бизнес форум ще се проведе в София
15 май 2014 г., „София Хотел Балкан” Още
Семинар „Международен речник по метрология. Основни и общи понятия и свързани термини (VIM) - основа на съвременния подход на измерване”
За инженери, физици, химици, учени в областта на медицината... Още