Брой 84 (594), 09-05-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за програмен период 2014-2020 г.


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван Проект на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за програмен период 2014-2020 г. Значението на ОП „Конкурентоспособност“ 2007-2013 г., както и на новата оперативна програма за иновации и конкурентоспособност за периода 2014-2020 г., се определя от особеното място на бизнес средата, предприемачеството и цялостното икономическото развитие на страната.

За първия програмен период за България 2007-2013 г. по Оперативна програма „Конкурентоспособност“ са заложени средства в размер на 1,162 млн. евро. Извън предоставените средства за инструментите за финансов инженеринг (36%), най-голям е процентът на търсените от предприятията и предоставените поради нуждите средства за технологична модернизация и системи за управление (33% от общо предоставените средства), следвани от средствата за иновации и подкрепа за НИРД (17%) и енергийна ефективност и зелена икономика.

Ефектът от предоставените средства върху българската икономика показва положително въздействие върху БВП, заетостта, износа на стоки и услуги, като най-значимо е въздействието върху ръста на частните инвестиции. В този смисъл, ефектът от оперативната програма се измерва не толкова в количеството предоставени средства и/или във финансирането „на парче”, а в първоначалния тласък на проекти, които по-късно частният сектор поема и доразвива, като извлича полза и за себе си.

Тъй като България продължава да бъде най-слабо развитата страна членка на ЕС с БВП на глава от населението 45% от средното за ЕС, с най-ниските показатели по отношение на конкурентоспособността, производителността на труда, консумацията на енергия и ресурсната ефективност, средствата по линия на европейските фондове, в т.ч. на оперативната програма за конкурентоспособност, са жизненоважни.

Основните предизвикателства пред българската икономика остават затруднения достъп до източници на финансиране,  ниската степен на интернационализация на дейността, ниската степен на иновативност на българските предприятия, високата степен на енергийна интензивност и ресурсоемкост на производствата, влошената структура на износа (основан предимно на износа на суровини и материали и стоки със сравнително ниска добавена стойност).

За адресиране на тези предизвикателства и в синхрон с националните и европейски цели за 2020 г. в ОПИК 2014-2020 г. са определени:

Приоритетна ос 1: Иновации, предприемачество и потенциал за растеж

1.1. Технологично развитие и иновации;

1.2. Предприемачество;

1.3. Капацитет за растеж.

Приоритетна ос 2: Енергийна и ресурсна ефективност

2.1. Енергийни технологии и енергийна ефективност;

2.2. Ресурсна ефективност.

В процеса на разработване на новата оперативна програма за конкурентоспособност за периода 2014-2020 г. се провеждат активни дискусии с всички заинтересовани страни – ЕК, водещи министерства и ведомства, социално-икономическите партньори, регионални и местни власти, структури на гражданското общество, академичната общност и други. В хода на тези дискусии се идентифицират реалните нужди/проблеми на бизнеса – основен бенефициент по програмата, като по този начин се идентифицират конкретни мерки, към които да се насочи ресурсът, за да се постигне най-голям ефект върху икономиката и принос към постигането на целите на Европа 2020 – интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Най-трудната задача при разработването и изпълнението на програмата е да се инвестират средствата на българските и европейските данъкоплатци изключително фокусирано и разумно, така че да бъдат получени максимални ползи, да бъдат привлечени допълнителни ресурси, както и да бъда изграден траен консенсус между всички заинтересовани страни и баланс между мерките, които имат бърз и непосредствен ефект върху бизнеса (технологично обновление, въвеждане на международни стандарти и сертификация, интернационализация и т.н.) и такива, които изискват по-дълъг период за постигане на опреден резултат и по-големи инвестиции (инфраструктура за иновации и изследвания; развитие и внедряване на иновации и т.н.), но създават дългосрочната конкурентоспособност на икономиката.

Обществените консултации продължават до 21 май 2014 г.

OPIC 2014_2020_v30.04.2014_1.pdf

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП - с резерви към проекта за промени в Закона за стоковите борси и тържищата
Становището на БТПП по законопроекта се базира на изводите от проведената на 12 февруари в Палатата кръгла маса Още
БТПП участва в партньорска среща по проект „V-ALERT“
По линия на проекта се разработва 3D виртуална среда за Интернет-обучение Още
„Мисия за растеж” в Тел Авив, Израел - 24- 26 юни 2014 г.
Целта е надграждане на постигнатото по време на предишната мисия през октомври 2013 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за програмен период 2014-2020 г.
Обществените консултации трябва идентифицират реалните нужди/проблеми на бизнеса – основен бенефициент по програмата Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: През март производството намалява с 1.3%
Най-сериозен е спадът в добивната и преработващата промишленост, сочи индексът на промишленото производство Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Агенция по вписванията напомня за крайните срокове за подаване на годишните отчети
На 31 май изтича срокът за едноличните търговци Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Актуализирано указание за третиране на ДДС като допустим разход по изпълнение на проекти
За оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, за финансовата рамка 2007-2013 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Визита на Ласло Андор, европейски комисар за заетост, социални въпроси и социално приобщаване