Брой 84 (594), 09-05-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Актуализирано указание за третиране на ДДС като допустим разход по изпълнение на проекти

Актуализирано е указанието за третиране на ДДС като допустим разход по изпълнение на проекти по Оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007-2013 г.

Промяна в глава V на указанието:

V.  ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

2. Режим по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Третирането на данък върху добавена стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, се извършва съгласно реда в Указания на министъра на финансите (№ 91-00-137/24.03.2014 г.) – Приложение №11.

Бенефициентът води подробна счетоводна отчетност, която да е достатъчна за установяване и проследяване на възстановим и невъзстановим данък върху добавена стойност по конкретен проект/ договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. При подаване на авансовото или първото междинно Искане за плащане към Договарящия орган бенефициентът следва да декларира своя статут на регистрирано или нерегистрирано лице по ЗДДС. Бенефициент е задължен при промяна в статута си по ЗДДС или при промяна на органите за управление с искането за плащане, подадено след промяната, да подаде нова декларация относно изменението на обстоятелствата. Регистрираните лица при подаване на авансово или първото междинно искане за плащане представят и копие, заверено вярно с оригинала, на удостоверение за регистрация по чл. 104 от ЗДДС. Копие от удостоверението  за регистрация се предоставя заедно с декларацията при промяна в статута по ЗДДС При промяна на статута си по ЗДДС, бенефициентът е длъжен да информира ДО в срок от 5 работни дни от промяната

За включения в искането невъзстановим данък върху добавената стойност, бенефициентът представя на Договарящия орган заверено копие „Вярно с оригинала” от дневника за покупки и декларация по ЗДДС, която е подал в НАП, за съответните данъчни периоди по чл.72, ал.1 от ЗДДС, от които е видно, че не е ползвал данъчен кредит.

Бенефициентът следва да поддържа и предоставя информация за размера на невъзстановимия данък върху добавената стойност, който се включва като допустим разход по проекта. Справката се представя с всяко искане за плащане по образец Приложение № 12: Справка невъзстановим ДДС към настоящото ръководство.

При представяне на искане за окончателно плащане по проекта, бенефициентът подава дакларация за настъпили промени в обстоятелствата, декларирани до момента.

-----------------

Приложение: Писмо на Министерство на финансите

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП - с резерви към проекта за промени в Закона за стоковите борси и тържищата
Становището на БТПП по законопроекта се базира на изводите от проведената на 12 февруари в Палатата кръгла маса Още
БТПП участва в партньорска среща по проект „V-ALERT“
По линия на проекта се разработва 3D виртуална среда за Интернет-обучение Още
„Мисия за растеж” в Тел Авив, Израел - 24- 26 юни 2014 г.
Целта е надграждане на постигнатото по време на предишната мисия през октомври 2013 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за програмен период 2014-2020 г.
Обществените консултации трябва идентифицират реалните нужди/проблеми на бизнеса – основен бенефициент по програмата Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: През март производството намалява с 1.3%
Най-сериозен е спадът в добивната и преработващата промишленост, сочи индексът на промишленото производство Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Агенция по вписванията напомня за крайните срокове за подаване на годишните отчети
На 31 май изтича срокът за едноличните търговци Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Актуализирано указание за третиране на ДДС като допустим разход по изпълнение на проекти
За оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, за финансовата рамка 2007-2013 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Визита на Ласло Андор, европейски комисар за заетост, социални въпроси и социално приобщаване