Брой 173 (178), 05-09-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници


Националният план обхваща периода 2010 - 2020 г. и включва цели за производството на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане и енергия от възобновяеми източници (ВИ) в транспорта до 2020 г. За постигане на целите са предвидени подходящи политики и мерки за насърчаване производството на енергия от ВИ, при отчитане на въздействието от подобряване на енергийната ефективност и въвеждането на енергоефективни технологии.

Определени са целите и секторните криви на растежа на дела на енергията от ВИ, като установената за България цел от 16% дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия до 2020 г. включва 20,8 % дял на електрическа енергия от ВИ в брутното крайно потребление на електрическа енергия в страната, 23,8 % дял на енергия за отопление и охлаждане от ВИ в брутното крайно потребление на енергията за отопление и охлаждане и 10,8 % дял на потреблението на енергия от ВИ в транспорта.

Освен секторни цели за 2020 г. са включени съответни криви на растежа на използването на енергия от ВИ по години в периода от 2010 до 2020 г. във всеки от тези сектори.

Планът съдържа оценка за прогнозния общ принос на всяка една технология за производство на електрическа енергия от ВИ за постигане на целите за 2020 г. и на индикативната крива за дела на ВИ в електрическата енергия през периода 2010-2020 г., прогнозния общ принос на всяка една технология за производство на топлинна енергия и енергия за охлаждане от ВИ в периода до 2020 г. и прогнозният общ принос на всяка една технология за производство на енергия от ВИ в транспортния сектор до 2020 г.

Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници.

Предложения по плана могат да бъдат изпращани на E-mail: m.minova@mee.government.bg  в срок до 18 септември 2012 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
Партньорска среща и обучение по проект WE_EEN – Wizard
Акцентите са изграждане на модел за предоставяне на екологични услуги на МСП и обучения за минимизиране вредното влияние от дейността им върху околната среда Още
Проведе се среща с посланика на Иран у нас
Търговско-икономическите отношения между двете страни бяха обсъдени на срещата Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници
Установената за България цел е 16% дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия до 2020 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия в Турция
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Законови промени ще ограничат забавянето на плащания по търговски сделки
Целта е да се противодейства на практиката плащанията по търговски сделки да се извършват с голямо закъснение Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Безопасност на машините – темата на новия брой на списание „БДС Компас”