Брой 201 (206), 16-10-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия: Малките и средните предприятия в Европа са на кръстопът

Малките и средните предприятия (МСП) в Европа продължават да се борят за своето възстановяване. Ако вземем ЕС като цяло, досега усилията им успяха да доведат до растеж без разкриване на нови работни места, както показаха и разнопосочните тенденции във всичките 27 държави членки. В Брюксел на 15 октомври — първия ден на Европейска седмица на МСП за 2012 г., Европейската комисия оповести резултатите от доклада за 2012 г. относно прегледа на резултатите на МСП и резюмето на показателите за напредъка на МСП във всички държави — членки на ЕС. Въпреки трудната обстановка МСП — гръбнакът на европейската икономика, отстояваха на своето. Делът на МСП е над 98 % от всички предприятия или около 20,7 милиона предприятия и над 87 милиона служители. Преобладаващата част от МСП, а именно 92,2%, са микропредприятия с по-малко от десет служители. Изчислено е, че МСП представляват 67 % от общия процент на заетост и 58 % от брутната добавена стойност1.

Тенденциите в държавите членки се различават все повече, а все още се очаква положителен знак в областта на заетостта. В една такава нестабилна ситуация повратна роля могат да изиграят решителните действия на политиката, които да окажат влияние върху факторите, предопределящи растежа на МСП.

Показателите на МСП се различават значително в отделните държави членки

МСП в Австрия и Германия2 се представят особено добре. Те са единствените, успели да превишат стойностите за брутната добавена стойност (БДС) и заетостта от преди кризата през 2008 г. В повечето държави членки обаче МСП досега не са възстановили равнището на показателите си от преди кризата.

Добрата новина е, че според наличните данни все повече държави членки вече са съумели да преодолеят най-трудното, като техните МСП отново са започнали да наемат персонал и да разширяват дейността си — доказателство за по-трайна положителна тенденция за в бъдеще.

Досега МСП напълно са се възстановили само в няколко страни. В доклада се констатира, че:

  • Бързо разрастващите се икономики с все по-голямо или поне стабилно търсене на пазара помагат на МСП да запазят, а дори и да разширят дейността си.
  • Растежът с реална добавена стойност е резултат както от растеж на заетостта, така и на реален растеж на производителността, като заетостта е от решаващо значение.
  • Не е за пренебрегване и ако дадена икономика е силна в областта на високотехнологичното и среднотехнологичното производство и на услугите, изискващи задълбоченото владеене на определени познания.
  • Намаляването на заетостта в МСП в държавите членки с посочените характеристики също така беше доста по-незначително, отколкото в други.

Освен това редица циклични и структурни фактори влияят на производителността на МСП.

  • В повечето държави членки достъпът на МСП до финанси е все по-труден през последните месеци, като значителен брой от тях не са получили искания заем от банка.
  • Съществуват доказателства, че бизнес средата в отделните държави членки продължава да се различава значително.

Брой МСП, заетост в МСП и добавена стойност на МСП (2005 г. = 100)

Забележка: за 2011 г. и 2012 г. показанията са прогнозни.

Предприятията в т. нар. „високотехнологична промишленост“ и в областта на „услугите, изискващи задълбоченото владеене на определени познания“ имат особено добри резултати по отношение на производителността и заетостта. В т. нар. високотехнологично производство (ВТП) в ЕС има около 46 000 МСП, а над 4,3 милиона МСП предлагат услуги, изискващи задълбоченото владеене на определени познания. Тук попадат МСП, произвеждащи фармацевтични продукти и електроника или предлагащи юридически и счетоводни услуги, както и предприятията, извършващи научноизследователска и развойна или творческа дейност. Всички те представляват над една пета (21,1 %) от всички МСП в ЕС.

В доклада се изтъква, че създаването на повече такива предприятия следва да бъде неразривна част от всяка стратегия за растеж и се предлагат подходящи мерки, които да залегнат в политиката в областта.

Държавите членки на ЕС откликват на проблемите на МСП

Броят на мерките в националните политики в подкрепа на МСП нараства постепенно и динамично през последните години, като през 2011 г. са взети 38 % повече мерки, отколкото през 2010 г. Специално внимание бе обърнато на въпроси като:

  • насърчаване на предприемаческия дух (около 18 % от общия брой мерки),
  • насърчаване на усъвършенстването на уменията и стимулиране на иновациите в МСП (16 %),
  • подобряване на достъпа до финансиране (15 %).

Прилагането на мерките в подкрепа на МСП обаче все още е неравномерно, като някои мерки все още са пренебрегнати в значителен брой страни, например предоставянето на втори шанс на предприемачи, които вече са се провалили веднъж, или отразяване на особеностите на малкия бизнес при изготвяне на законодателни проекти.

 

Какво предстои

Комисията в сътрудничество с държавите членки работи по множество текущи и предстоящи инициативи за подпомагане на МСП. Стартът на Европейската седмица на МСП днес дава началото на поредица от прояви в чест на МСП в цяла Европа. Планът за действие за предприемачеството — поредица от конкретни действия, насочени към подкрепа за предприемачеството в ЕС — също ще бъде представен към края на годината. Той ще допълни и ще надгради т. нар. Small Business Act за Европа (законодателен акт за малкия бизнес в Европа), чийто двигател е мрежа от национални представители на МСП. Следващата среща на представителите на МСП, на която те ще обсъждат напредъка в определени области на политиката за МСП, ще се проведе по време на събранието на МСП на 15-16 ноември в Кипър.

-------------------------

1 : Брутната добавена стойност (БДС) обхваща амортизация, възнаграждаване на труда, капитал и предприемачески риск. БДС е това, което остава след приспадането на междинните разходи от продажбите или оборота.

2 : Същото може да се каже и за Малта въз основа на цялостните им макроикономически показатели, но данните за работата на МСП в Малта са много ограничени, затова с оценките, представени в доклада, следва да се борави предпазливо.

НОВИНИ ОТ БТПП
Посещението на българската бизнес делегация в Индия продължава и днес
Страната ни се приема като перспективен партньор, с добре развити сектори на икономиката Още
GS1 България участва в регионален форум на „GS1 Европа“ в Букурещ
Мотото на форума е „От основните стандарти към иновации” Още
БТПП работи по приложението на иновационни технологии
По проект Linked2Media се разработва електронна платформа за формиране на маркетингови стратегии на фирмите Още
Обучение за строителни специалисти по проект REE_TROFIT
До момента у нас са обучени 160 строителни специалисти по линия на проекта Още
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсене на български партньори за участие в проекти с научно-развоен фокус по рамковите програми на ЕС
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
Солвей Соди стартира национален конкурс „Иновация в действие”
Целта е да се даде шанс на талантливи млади хора да разработят и реализират свои иновативни проекти Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Наредба за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса
Разработването на Наредбата е свързано с поетите ангажименти на страната да се постигне намаляване на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на доставените горива и енергия Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия: Малките и средните предприятия в Европа са на кръстопът
Необходима е още стратегическа подкрепа, за да се подпомогне възстановяването Още