Брой 224 (229), 16-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

EK настоява за функциониращ вътрешен енергиен пазар


Един ефективен, свързан и прозрачен вътрешен енергиен пазар в Европа може да предложи на гражданите и предприятията сигурни и устойчиви доставки на енергия на възможно най-ниска цена. В съобщение от вчера, 15 ноември относно функционирането на вътрешния енергиен пазар Комисията призова държавите членки към повече усилия за транспонирането и прилагането на съществуващите правила за вътрешния енергиен пазар на ЕС. Комисията ще си сътрудничи с държавите членки, за да се дадат повече права на потребителите и да се намалят държавните интервенции, които изкривяват пазара.

Вече е постигнат напредък при предлагането на по-голям избор на потребителите, поддържането на стабилни цени на едро и постоянното осигуряване на достатъчни количества, но все още трябва да се работи за реализирането на пълния потенциал на един действително интегриран европейски пазар. Комисията предвижда няколко дейности с цел завършване на вътрешния енергиен пазар на ЕС до 2014 г. Те включват:

  • Прилагане на законодателството за вътрешния пазар и налагане на правилата за конкуренцията. Макар че от крайния срок март 2011 г. изтекоха 20 месеца, някои държави членки все още не са транспонирали изцяло третия пакет за енергийния пазар. Комисията ще продължи да прилага процедури за нарушение, за да гарантира правилното прилагане на съответните европейски правила. Правилата във връзка с конкуренцията трябва да се наложат енергично, за да се гарантират равнопоставени условия за дейността на всички участници на пазара.
  •  Повече права на потребителите. Проучванията показват, че само един от всеки трима потребители сравнява офертите за предоставяне на услуги. По предварителна оценка потребителите в ЕС биха могли да спестят до 13 милиарда евро годишно, ако се прехвърлят на най-изгодната налична тарифа за електроенергия. Комисията ще гарантира, че залегналите в европейското законодателство права на потребителите присъстват явно в националните закони и всички участници на пазара ги зачитат. Това включва правото на прехвърляне от един към друг доставчик в рамките на три седмици без никакви разходи. Комисията ще насърчава и внедряването на интелигентни системи за отчитане, които ще позволят на потребителите да управляват консумацията си в реално време и да упражняват по-добър контрол върху сметките си за енергопотребление. Ще бъде обърнато особено внимание на защитата на уязвими потребители. Освен това, EU Retail Energy Markets Transparency Report (докладът за прозрачността на енергийните пазари на дребно в ЕС) дава препоръки за ясно представяне на цените, тарифите и офертите. Освен това, понастоящем само 9 държави членки (Австрия, Чешката република, Германия, Финландия, Люксембург, Нидерландия, Словения, Швеция и Обединеното кралство) нямат регулирани цени на дребно на енергията. Цените, определяни чрез държавна интервенция, не осигуряват на потребителите възможно най-изгодната оферта. Такава интервенция носи риск да създаде измамно усещане за защитеност, което отнема стимула на потребителите активно да търсят по-добри възможности, включително и услуги във връзка с енергийната ефективност. Освен това, регулираните цени за крайните потребители възпрепятстват инвестициите. Те пречат на дружествата да излязат на пазара и да инвестират в ново енергопроизводство. Цените, регулирани под себестойността, водят до задлъжняване, което в крайна сметка натоварва данъкоплатците.
  • Осигуряване на гъвкава пазарна структура. Някои държави членки планират подкрепа за енергопроизводителите, оставящи на разположение капацитета си, за да гарантират достатъчната му наличност дори когато променливите източници на електроенергия, като вятърът и слънчевото греене, не са в състояние да произвеждат. Това се нарича механизъм за разпределение на капацитета. Преждевременно въведените и зле проектирани механизми за разпределение на капацитета могат обаче да доведат до раздробяване на вътрешния пазар и да възпрепятстват инвестициите. Преди въвеждането на такива механизми държавите членки следва да анализират дали липсват инвестиции в енергопроизводството и защо. Преди държавите членки да се намесят на пазара в национален мащаб, следва да се разгледат трансгранични решения. Обикновено европейските решения са по-ефективни по отношение на разходите.

Освен това Комисията ще предложи насоки за схеми за подпомагане във връзка с възобновяемите енергийни източници, така че да се подобри ефективността на вътрешния пазар.

Контекст

През февруари 2011 г. ръководителите на държавите — членки на ЕС, обявиха нуждата от завършване на вътрешния енергиен пазар до 2014 г.

Третият пакет за енергийния пазар (директиви 2009/72/ЕО и 2009/73/ЕО) е крайъгълният камък на интегрирането на пазарите за газ и електроенергия. Той включва следните мерки: i) отделянето на мрежите (разделяне на дейностите, свързани с електропреносните и газопреносните мрежи от производството и доставката); ii) въпроси, свързани със защитата на потребителите (особено по отношение на задължението на държавите членки да защитават уязвимите потребители, да осигуряват на потребителите прозрачна информация за ценообразуването и договорните условия, да установят единно звено за контакт и механизъм за алтернативно уреждане на спорове за извънсъдебно уреждане на спорове); и iii) независимостта и правомощията на националните регулаторни органи.

Допълнителна информация:
Съобщение „Към работещ вътрешен пазар“

Работен документ на службите на Комисията
Eнергийните пазари в Европейския съюз през 2011 г.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в заседание на Комитета за наблюдение на НСРР
Българо-узбекски форум очерта възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество
Узбекистан очаква български инвестиции в сферата на нефтодобива, фармацията, хранителната промишленост и преработката на селскостопанска продукция, винопроизводството, туризма Още
Покана за посещение на Националното търговско изложение „Произведено в България”
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Подкрепа за млади предприемачи за успешното стартиране и развитие на техните бизнес идеи
Русенската търговско-индустриална камара дава възможност на млади предприемачи да почерпят опит и идеи от свои колеги в ЕС Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
МИЕТ избира одитор по проекта за газовата връзка със Сърбия
ИКОНОМИКА
От първи януари България получава над 20% намаление от цената на природния газ
Договорът за доставка на природен газ е сключен директно с "Газпром експорт" и с влизането му в сила от 2013 г. ще отпадат посредниците в търговията Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Равнището на безработица през месец октомври е 11%
За безработните младежи до 29 години общо по схеми и програми са обявени около 5600 работни места Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Парламентът прие на първо четене законопроект за публичните финанси
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
EK настоява за функциониращ вътрешен енергиен пазар
Комисията ще предложи насоки за схеми за подпомагане във връзка с възобновяемите енергийни източници, така че да се подобри ефективността на вътрешния пазар Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Секторни специализирани семинара през декември