Брой 179 (184), 17-09-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕК представи нова стратегия за развитие на научните изследвания и иновациите


Картината на научните изследвания в света се развива бързо, като между 2000 г. и 2009 г. делът на държавите от БРИК в световните разходи за изследователска и развойна дейност се е удвоил. Въпроси като изменението на климата, продоволствената сигурност или борбата с болестите, все повече изискват съгласувани международни изследователски усилия. Като заявява готовност за международно сътрудничество и като приветства най-добрите специалисти в света, Европа може само да увеличи достойнствата на своята научна база и иновативните си отрасли. Ето защо Европейската комисия представи днес, 17 септември  нова стратегия за развитие на международното сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите. Стратегията предлага допълнително да се задълбочи сътрудничеството по стратегическите приоритети на ЕС, като в същото време се запази традицията за възможно участие и на трети държави в изследователската работа в ЕС. Това включва работа по глобалните предизвикателства, но също така превръщане на Европа в по-привлекателно място за научни изследвания и иновации, както и засилване на конкурентоспособността в промишления сектор.

Една пета от изследователските проекти на ЕС вече включват поне един партньор от държава извън ЕС. Чрез Партньорството за клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни (EDCTP), например, 14 държави членки на ЕС, Швейцария, Норвегия и 47 държави от Субсахарския регион си сътрудничат понастоящем за разработването на нови лекарства и ваксини за борба с ХИВ/СПИН, маларията и туберкулозата.

Новата стратегия ще се изпълнява главно посредством „Хоризонт 2020“ — програмата за финансиране от ЕС на научни изследвания и иновации, считано от 2014 г., както и посредством съвместни инициативи с държавите членки на ЕС. Освен напълно отворения характер на „Хоризонт 2020“ по отношение на международното участие, отделни целеви дейности с ключови партньори и региони ще имат за основен обект предизвикателствата пред обществото и проблемите пред базовите и промишлените технологии.

Ще бъдат разработени многогодишни програми за сътрудничество с ключови партньорски държави и региони, за укрепване и насочване на международното сътрудничество. Стратегията също така призовава за подобряване на политическия диалог с нашите партньори и за по-добро събиране на информация като част от предложената Обсерватория за научни изследвания и иновации. В допълнение, Европейският съюз ще се стреми да увеличи своето влияние в съответните международни организации.

За повече информация:
http://ec.europa.eu/research/internationalstrategy

„Хоризонт 2020“: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

НОВИНИ ОТ БТПП
Информационен ден по инициативата „Джеръми” в БТПП
Инициативата дава нови шансове на малкия и средния бизнес Още
Бизнес форум по повод 60-годишнината от създаването на Съюза на търговските палати и стокови борси на Турция
Съюзът е стратегически партньор на БТПП в Турция Още
Новият търговски съветник в Посолството на Румъния се запозна с дейността на БТПП
Палатата предложи пълно съдействие на румънски компании, които търсят партньори в България Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
ISO публикува първия в световен мащаб стандарт за управление на проекти: ISO 21500:2012 “Ръководство за управление на проекти”
Стандартът дава задълбочено описание на концепциите и процесите, които обуславят създаването на добри практики в управлението на проекти Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Европейски ден за сътрудничество 2012 г.
ИКОНОМИКА
НСИ: С 5,9% са се увеличили разходите на работодателите за възнаграждение за един отработен час
Общите разходи за труд са нараснали с 4,8% през второто тримесечие на годината Още
Налагат такси на ВЕИ сектора за достъп до енергомрежите
Новите такси влизат в сила от 18 септември и са поискани от електроразпределителните дружества Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
Направените предложения са във връзка с необходимостта от хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК представи нова стратегия за развитие на научните изследвания и иновациите
Поставя се ударение на международното научно сътрудничество, за да отговори на глобалните предизвикателства Още