Брой 179 (184), 17-09-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност


На Портала за обществени консултации е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ДДС (ЗДДС). Направените предложения в законопроекта са във връзка с необходимостта от хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и решения на Съда на Европейските общности в областта на косвеното облагане, както и с прецизиране на разпоредбите, които създават затруднения при практическото прилагане на закона.

Промени, във връзка с изискванията на Директива 2008/8/ЕО на Съвета от 2008 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставката на услуги като от 1 януари 2013 г. се променя мястото на изпълнение на доставка на услуги по отдаване под наем или предоставяне за ползване на превозни средства на данъчно незадължено лице.

Промени, във връзка с изискванията на Директива 2010/45/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност.

С предложените промени се определят условията и правилата за фактуриране на доставките с цел ясно да се разграничи държавата-членка, чиито правила за фактуриране се прилагат. Предлагат се изменения по отношение на някои изисквания относно информацията, която да се посочва във фактурите, за да се постигане по-ефикасен данъчен контрол и равнопоставено третиране на трансграничните и националните доставки, както и електронно фактуриране. Фактурите на хартиен носител и електронните фактури следва да се третират равнопоставено, независимо от избора на данъчно задълженото лице. Предвидено е задължение за гарантиране автентичност, цялост и четливост на фактурите. Автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта на фактурата и известието към фактурата се осигуряват чрез какъвто и да е контрол на стопанската дейност, при който се установява надеждна одитна следа. Автентичността и целостта на електронните фактури могат да бъдат осигурени чрез използване на определени съществуващи технологии, като например електронен обмен на данни и усъвършенствани електронни подписи. При съхраняването на фактури с помощта на електронни средства, гарантиращи онлайн достъп до съответните данни, за целите на контрола данъчно задължено лице следва да осигури онлайн достъп на компетентните органи на държавата-членка, в която е установено, а когато ДДС е дължим в друга държава-членка - на компетентните органи на последната.

В тази връзка са предложени и съответните промени в Закона за счетоводството относно фактурирането на стопанските операции.

Промени във връзка с писмо на Европейската комисия EU Pilot 2781/11 за несъответствия на разпоредби в закона с Директива 2006/112/ ЕС.

Във връзка с писмо на Европейската комисия EU Pilot 2781/11 за несъответствия на разпоредби в закона с Директива 2006/112/ ЕС,, със законопроекта се предлага промяна, която възстановява правната уредба, действаща преди датата на присъединяването ни към ЕС по отношение на правото на приспадане на данъчен кредит при доставки на мотоциклети и леки автомобили. Правната уредба, в сила от 1 януари 2007 г., ограничава това право на приспадане за посочените доставки.

Промени, свързани с прецизиране на разпоредби и редакционни промени, във връзка с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона.

Направено е предложение за изменение, с което безвъзмездното извършване на услуга от държател/ползвател за подобрение на нает или предоставен за ползване актив е приравнено на възмездна облагаема доставка. Законопроектът предвижда, че не е налице доставка при извършване на преобразуване (апорт) на бюджетни, държавни или общински предприятия. Предвидена е промяна за удължаване на срока от 7 на 45 дни за подаване на опис за наличните активи към датата на регистрация. Предложено е изменение, което дава право на лицата, които не са приспаднали данъчен кредит за стоките и услугите, които при придобиването им са били предназначени за извършване на освободени доставки или за дейности извън независимата икономическа дейност, да могат да приспаднат данъчен кредит в случай, че променят предназначението на стоките и услугите и ги използват за облагаеми доставки.

Със законопроекта се предлага изменение, свързано с предотвратяване на злоупотреби с ДДС, когато доставчиците са нерегистрирани по ЗДДС лица. За отстраняване на възникнали в практиката затруднения са предложени някои редакционни и технически промени.

Промени в други данъчни закони:

Със заключителните разпоредби на законопроекта се предлагат промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за счетоводството и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и част от промените в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица са свързани с проекта за намаляване на банковите сметки на НАП и кодовете за вид плащане, индивидуализиращи вида на данъка или задължителната осигурителна вноска. Целта на промените е съществено намаляване на разходите на задължените лица за такси, свързани с банковите преводи за заплащане на публични задължения, предимно на данъци и осигуровки. Намаляването на грешките, допускани от задължените лица и търговските банки, произтичащи от многобройните кодове за вид плащане и различните банкови сметки за данъци и осигуровки, е полза, както за администрацията, така и за клиентите на НАП, което от своя страна води до намаляване на заявленията за корекция, подавани от лицата при допуснати от тях неточности и намаляване на платежните документи за поправяне на некоректни плащания. Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Публичните консултации по законопроекта продължават до29 септември 2012 г. – на http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=674

НОВИНИ ОТ БТПП
Информационен ден по инициативата „Джеръми” в БТПП
Инициативата дава нови шансове на малкия и средния бизнес Още
Бизнес форум по повод 60-годишнината от създаването на Съюза на търговските палати и стокови борси на Турция
Съюзът е стратегически партньор на БТПП в Турция Още
Новият търговски съветник в Посолството на Румъния се запозна с дейността на БТПП
Палатата предложи пълно съдействие на румънски компании, които търсят партньори в България Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
ISO публикува първия в световен мащаб стандарт за управление на проекти: ISO 21500:2012 “Ръководство за управление на проекти”
Стандартът дава задълбочено описание на концепциите и процесите, които обуславят създаването на добри практики в управлението на проекти Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Европейски ден за сътрудничество 2012 г.
ИКОНОМИКА
НСИ: С 5,9% са се увеличили разходите на работодателите за възнаграждение за един отработен час
Общите разходи за труд са нараснали с 4,8% през второто тримесечие на годината Още
Налагат такси на ВЕИ сектора за достъп до енергомрежите
Новите такси влизат в сила от 18 септември и са поискани от електроразпределителните дружества Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
Направените предложения са във връзка с необходимостта от хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК представи нова стратегия за развитие на научните изследвания и иновациите
Поставя се ударение на международното научно сътрудничество, за да отговори на глобалните предизвикателства Още