Брой 179 (184), 17-09-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА

НСИ: С 5,9% са се увеличили разходите на работодателите за възнаграждение за един отработен час


Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица са се повишили с 4,8% през второто тримесечие на 2012 г. на годишна база. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) за Индекса на разходите на работодателите за труд*, публикувани днес.

Наблюдава се 2,5% увеличение в индустрията и 8,9% - в услугите. Този тип разходи обаче намаляват с 2,1% в сектор Строителство спрямо второто тримесечие от 2011 г.

По икономически дейности през тримесечния период най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в дейностите "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" (16,3%), "Други дейности" (14,7%), и "Професионални дейности и научни изследвания" (10,8%). В най-малък размер е увеличението в "Държавно управление" и "Финансови и застрахователни дейности" - съответно 0,5 и 2%.

Най-много общите разходи за труд са намалели в дейностите "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 3,9%, и "Строителство" - с 2,1%.

В състава на общите разходи за труд  разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 5,9% спрямо второто тримесечие на 2011 г. Разходите извън тези възнаграждения пък нарастват с 0,2% на годишна база.

По икономически дейности изменението на разходите за възнаграждения варира от (-3.9%) за "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" до 17,4% за "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети".

*Индексът на разходите за труд е краткосрочен икономически показател, имащ за цел да отразява тримесечното изменение на разходите на работодателите за един отработен час от наетите лица по трудово или служебно правоотношение. За изчисляването му се използват данни от тримесечното извадково наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Информационен ден по инициативата „Джеръми” в БТПП
Инициативата дава нови шансове на малкия и средния бизнес Още
Бизнес форум по повод 60-годишнината от създаването на Съюза на търговските палати и стокови борси на Турция
Съюзът е стратегически партньор на БТПП в Турция Още
Новият търговски съветник в Посолството на Румъния се запозна с дейността на БТПП
Палатата предложи пълно съдействие на румънски компании, които търсят партньори в България Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
ISO публикува първия в световен мащаб стандарт за управление на проекти: ISO 21500:2012 “Ръководство за управление на проекти”
Стандартът дава задълбочено описание на концепциите и процесите, които обуславят създаването на добри практики в управлението на проекти Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Европейски ден за сътрудничество 2012 г.
ИКОНОМИКА
НСИ: С 5,9% са се увеличили разходите на работодателите за възнаграждение за един отработен час
Общите разходи за труд са нараснали с 4,8% през второто тримесечие на годината Още
Налагат такси на ВЕИ сектора за достъп до енергомрежите
Новите такси влизат в сила от 18 септември и са поискани от електроразпределителните дружества Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
Направените предложения са във връзка с необходимостта от хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК представи нова стратегия за развитие на научните изследвания и иновациите
Поставя се ударение на международното научно сътрудничество, за да отговори на глобалните предизвикателства Още