Брой 60 (65), 26-03-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

CLIMATE-ADAPT - нов инструмент в помощ на разработването на политика за адаптация към климата


На 23 март в Брюксел Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) в Копенхаген пуска в интернет интерактивен инструмент, наречен Европейска платформа за адаптация към климата (European Climate Adaptation Platform — CLIMATE-ADAPT) http://climate-adapt.eea.europa.eu. Тя е предназначена да подпомага създателите на политики на съюзно, национално, регионално и местно равнище при разработването на мерки и политики за адаптация към изменението на климата. Адаптацията се изразява в предвиждане на неблагоприятните последици от изменението на климата и в предприемането на подходящи действия, за да се предотвратят или намалят до минимум щетите, които могат да причинят тези последици.

CLIMATE-ADAPT беше разработена с подкрепата на европейската научна и политическа общност и ще спомогне потребителите да ползват, разпространяват и обединяват информация относно:

  • очакваното изменение на климата в Европа;
  • уязвимостта на отделните региони, страни и сектори сега и в бъдеще;
  • национални, регионални и транснационални дейности и стратегии за адаптация;
  • конкретни проучвания и потенциални бъдещи варианти за адаптация;
  • онлайн инструменти, подпомагащи планирането на адаптацията;
  • свързани с адаптацията научноизследователски проекти, насочващи документи, доклади, информационни източници, интернет адреси, новини и събития.

Въздействията от изменението на климата пораждат значителни социални, екологични и икономически заплахи за европейската и световната общност. По-честите и екстремните метеорологични явления — валежи и наводнения, горещини и засушавания, както и намалената снежна покривка, по-високите температури и покачването на морското равнище ще засягат все повече препитанието, производството на храни, енергийните доставки, инфраструктурата и екосистемите: т.е. обществото като цяло.

Горещините през лятото на 2003 г. са довели според презастрахователното дружество Munich Re до щети в размер на 10 милиарда евро за селскостопанското производство, животновъдството и горското стопанство в ЕС вследствие на комбинираното въздействие на засушаването, високите температури и пожарите.

В рамките на провежданото от Съвместния изследователски център на ЕС проучване PESETA е изчислено за сценария без адаптация към изменението на климата, че ако предвижданите за 2080 г. климатични условия настъпят сега, това би нанесло на икономиката на ЕС щети в размер на 20—65 милиарда EUR годишно. Такива рискове налагат още сега да предприемем действия, за да осигурим способността на нашето общество да се приспособи към последиците от изменението на климата, така че да се ограничи отрицателното му въздействие и да се оползотворят евентуалните благоприятни възможности. Икономическите ползи от действията за адаптация се очертават все по-ясно: например икономическите щети за ЕС само от наводнения възлизат понастоящем на около 6,4 милиарда евро годишно, а към 2050 г. се предвижда многократното им увеличение съгласно резултатите от проекта ClimateCost по Седмата рамкова програма за научни изследвания. Чрез мерки за адаптация могат да се избегнат такива щети с много по-малки от тях разходи.

Какво предстои?

CLIMATE-ADAPT ще бъде поддържана и администрирана от Европейската агенция за околната среда в Копенхаген. CLIMATE-ADAPT ще спомага за изграждането на базата от знания, необходима за разработването на основаващи се на факти политики за адаптация. Тя ще допринесе с информация за изготвянето на всеобхватна стратегия на ЕС за адаптация към климата, която Комисията планира да приеме в началото на 2013 г. с цел да отговори на нуждите на държавите членки, транснационални организации и местни участници с подходящи действия на равнището на ЕС.

За повече информация:
http://climate-adapt.eea.europa.eu

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Търговската тайна не трябва да има приоритет, когато се харчат публични средства
Форум на тема „Пакт за почтеност при обществените поръчки” обсъди нов подход за превенция на корупцията Още
БТПП проведе успешен Българо-китайски бизнес форум
Успехът на китайските инвеститори в нашата страна е най-добрата реклама за правене на бизнес в България Още
Курс за обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд
Обучението е с теоретико-практическа насоченост, в извънработно време Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ
Търговски банки получиха 100 млн. лв. кредитна линия за бизнеса
Ще се отпускат кредити за МСП при преференциални условия - лихва до 7 процента годишно и срок на погасяване до пет години Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
CLIMATE-ADAPT - нов инструмент в помощ на разработването на политика за адаптация към климата
Въздействията от изменението на климата пораждат значителни социални, екологични и икономически заплахи за европейската и световната общност Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Форум за Югоизточна Европа за управление на отпадъци, рециклиране и възобновяема енергия