Брой 83 (88), 27-04-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Проектобюджет за 2013 г. на Европейския съюз

Проектобюджетът на ЕС за 2013 г., който Комисията представи днес, отразява становището на Европейския съвет, че икономически растеж и заетост в ЕС могат да бъдат постигнати единствено чрез комбиниране на бюджетно консолидиране и инвестиции в бъдещия растеж.

Бюджетът на ЕС успешно допълва националните усилия в това отношение, като съсредоточава инвестициите върху приоритетните области, определени в стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“, като същевременно се вземат под внимание трудният икономически контекст и натискът, който изпитват националните бюджети. Проектобюджетът за 2013 г. замразява бъдещите разходи: повишението на поетите задължения (т.е. утрешните плащания) е на нивото на инфлацията (2 %). Той замразява и административния бюджет на Комисията на ниво, много по-ниско от това на инфлацията, като същевременно намалява персонала с 1 % — първата стъпка към постигане на целта да се намали персоналът с 5 % за 5 години.

В същото време проектобюджетът за 2013 г. предлага увеличение на плащанията с 6,8 %. Това спомага пряко за постигането на икономически растеж и създаването на работни места в Европа. Бюджетът на ЕС трябва да изпълнява своите договорни задължения от настоящата и предходни години към държавите членки и други получатели на средства.

Плащания в размер на 62,5 млрд. EUR са предвидени за растеж, който благоприятства създаването на работни места в Европа. Специално усилие бе положено по отношение на Рамковите програми за научни изследвания (9,0 млрд. EUR, увеличение с 28,1 % спрямо 2012 г.), Програмата за конкурентоспособност и иновации (546,4 млн. EUR, увеличение с 47,8 %), структурните фондове и Кохезионния фонд (49 млрд. EUR, увеличение с 11,7 %), програмата за учене през целия живот (1,2 млрд. EUR, увеличение с 15,8 %).

Икономии и разходна ефективност

Само ограничаването на разходите няма да ни помогне да излезем от кризата и са ни нужни инвестиции, но обратното важи в същата степен. Поради това проектобюджетът за 2013 г. набляга силно на икономиите и разходната ефективност.

Плащанията са следствие от поети в миналото задължения, поради което, за да се избегне ситуация, в която бюджетите на ЕС са изправени пред огромни увеличения на плащанията, Комисията предлага леко увеличение (2 %) на поетите задължения, ограничено до размера на настоящата инфлация. Освен това планираните увеличения ще са насочени изключително към растежа и работните места.

В допълнение към това бюджетните редове за програмите, които не показват осезаема ефективност, са премахнати, като същевременно върху всяка институция и агенция на ЕС бе упражнен натиск за постигане на всички възможни икономии. Годишният бюджет на повечето агенции на ЕС ще бъде реално намален.

Общи данни

Като цяло проектобюджетът за 2013 г. възлиза на 150,9 млрд. EUR поети задължения, което представлява увеличение с 2 % спрямо миналата година — в съответствие с текущото равнище на инфлацията. Плащанията са на стойност 137,9 млрд. EUR, което представлява увеличение с 6,8 %. Те са логичното следствие от поети в миналото задължения.

Забележка: Цифрите в проектобюджета не отчитат разходите за присъединяването на Хърватия към ЕС през юли 2013 г. (достъп до средства на ЕС).

Какво предстои?

Бюджетът на ЕС се приема от Съвета и Европейския парламент.

Първо, Съветът ще обяви своята позиция относно проектобюджета през юли 2012 г., след което това ще направи Европейският парламент. В случай че не успеят да постигнат съгласие, ще бъде задействана 21-дневна процедура за помирение.

За повече информация:
Уебстарница на ГД „Бюджет и финансово планиране“  http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подписа споразумение за сътрудничество с Азербайджанската фондация за насърчаване на износа и инвестициите
Подписването се състоя в рамките на посещението на министър-председателя в Баку Още
БТПП участва в обсъждане на приоритетите на Националната програма за развитие „България – 2020”
Палатата изразява удовлетвореност, че основната част от представените предложения са отразени в досегашната фаза на подготовка на проекта Още
Почетен диплом на БТПП за Милчо Бошев, председател на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки
Асоциацията е дългогодишен активен член на Палатата Още
БТПП отбеляза Международния ден за почитане паметта на загиналите при трудови злополуки
Състоя се церемония пред паметника на загиналите при трудови злополуки Още
Успешно се развива проектът „Приложение на ЦЕФТА за интернационализация на икономиката на ЮИЕ”
БТПП е координатор по проекта за България Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАИС връчи отличия за заслуги и принос към дейността й
Сред основните цели на сдружението е да се превърне в един от главните фактори в процеса на енергийно обновяване на сградния фонд в страната Още
ИКОНОМИКА
НСИ: Подобряване на стопанската конюнктура в страната през април
Отчита се известен оптимизъм в промишлеността и строителството Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Проектобюджет за 2013 г. на Европейския съюз
Инвестиране в икономическия растеж и работните места Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство