Брой 103 (360), 30-05-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Електронното управление се подобрява, но гражданите на Европа искат повече онлайн услуги


Понастоящем почти половината (46 %) от гражданите на Европейския съюз прибягват към интернет, за да търсят работа, да ползват обществени библиотеки, да подават данъчни декларации, да регистрират раждане, да подадат заявление за издаването на паспорт или да използват други услуги на електронното управление. Според 80 % от проучените ползватели на обществени онлайн услуги те им спестяват време, 76 % харесват гъвкавостта, а 62 % заявяват, че благодарение на тях икономисват пари. Но тези ползватели са по-доволни от онлайн банкирането (оценка 8,5 на степента на задоволство по скала от 0 до 10) и онлайн пазаруването (7,6) отколкото от обществените онлайн услуги (6,5).

В Програмата в областта на цифровите технологии за Европа е поставена целта да се увеличи използването на услугите на електронното управление, така че към 2015 г. 50 % от гражданите на ЕС да прибягват към тях.

В рамките на извършения през 2013 г. сравнителен анализ на електронното управление (eGovernment Benchmark 2012 study) се проведе проучване сред 28 000 ползватели на интернет в 32 държави. Някои от основните констатации от него са:

  1. Като най-популярни услуги се посочват приемането на данъчни декларации (73 % от ползвателите подават такива декларации чрез интернет), промяната на адресната регистрация (57 %) и записването във висши учебни заведения и/или кандидатстването за стипендия (56 %).
  2. Докато 54 % от проучените лица все още предпочитат визуален контакт или други традиционни канали за ползване на административни услуги, най-малко 30 % от тях са посочили, че те биха могли да станат редовни ползватели и на услугите на електронното управление, ако се предоставят по-подходящи такива услуги.
  3. 47% от ползвателите заявяват, че са получили от съответните онлайн услуги всичко, което са очаквали, докато 46 % са намерили само отчасти това, което са търсили.

В доклада от анализа се сигнализира също така, че трябва да се подобрят онлайн услугите във връзка с важни житейски събития като загуба или намиране на работа, създаване на собствена фирма или записване за обучение.

Контекст

Тези и други въпроси ще бъдат обсъдени от представители на високо равнище на ЕС и други държави (включително развиващи се) на конференция за челния опит в развитието на електронното управление (Leading the way in eGovernment development Conference), която ще се проведе в Хелзинки на 28—30 май.

Това е десетият сравнителен анализ на електронното управление от 2001 г. насам. Тази година беше проучено състоянието в 27-те държави — членки на ЕС, както и в Хърватия, Исландия, Норвегия, Швейцария и Турция. За първи път в доклада от анализа се разглежда както предлагането, така и търсенето на услуги на електронното управление, като са включени резултатите от проучване сред ползвателите на такива услуги. В доклада се обръща внимание и на използваемостта, прозрачността и ключовите предпоставки за тези услуги Накрая, в доклада се оценяват онлайн услугите, свързани с три основни житейски събития: загубата или намирането на работа, създаването на собствена фирма или записването за обучение.

От декември 2010 г. Европейската комисия и правителствата на държавите членки работят за разширяване и подобряване на услугите, предоставяни от тях чрез интернет. Планът за действие за електронно управление съдържа четиридесет конкретни мерки, за да могат гражданите и предприятията да използват онлайн услуги (вж. IP/10/1718). Понастоящем Комисията оценява постигнатия напредък и ще докладва за това до края на 2013 г.

Комисията е поела ангажимент да подкрепя развитието и използването на трансгранични обществени онлайн услуги. По-специално Комисията спомогна за финансирането на широкомащабни пилотни проекти за свързване на различните национални онлайн системи и предоставяне на градивните елементи за европейските трансгранични обществени услуги. Продължава работата по проекти за електронната самоличност (STORK 2.0), електронното здравеопазване (epSOS) и електронното правосъдие (e-CODEX). Успешно приключи работата по предишни проекти за електронния бизнес (SPOCs) и за електронните обществени поръчки (PEPPOL — сега Open PEPPOL ASBL). Комисията възнамерява да продължи подкрепата си за работата по взаимосвързани инфраструктури за цифрови услуги (например за електронна самоличност и електронни обществени поръчки) през периода 2014—2020 г. по новия „Механизъм за свързване на Европа“.

Успоредно с това миналата година беше предложен проект за правила на ЕС относно електронната самоличност, електронното удостоверяване на автентичност и електронните подписи (IP/12/558), с които се цели гражданите и предприятията да получат достъп чрез своята национална електронна лична карта до обществени услуги и в други държави от ЕС. Така ще се създаде вътрешен пазар за електронни подписи и свързаните с тях доверителни онлайн услуги.

Пълният доклад и анализът по държави

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Безплатен курс със сертификат по управление на културното наследство в рамките на проект SAGITTARIUS
Приключи обявеният от БТПП конкурс за ученици
Представени са проекти по темите: „Визия за по-добро представяне на БТПП в интернет пространството“ и „Платформа за младежка заетост“ Още
Нови членове на Палатата
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Публикувани са електронните досиета на инфраструктурни проекти по ОПРР и ОПТ
Информацията е достъпна както за проектите в процес на изпълнение, така и за всички завършени обекти Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Форум „Финансиране на бизнеса” – формулите за успешни финансови решения
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Производствените цени леко намаляват през април
Намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост, в преработващата промишленост и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ Още
БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ
ББР договори 10 млн. евро кредитна линия от унгарската Ексимбанк
От финансовия ресурс могат да се възползват фирми в секторите земеделие, екология, здравеопазване, енергия, транспорт и комунални услуги Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Електронното управление се подобрява, но гражданите на Европа искат повече онлайн услуги
Почти половината от гражданите на Европейския съюз използват услугите на електронното управление Още