Брой 192 (702), 07-10-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Тримесечен преглед на Европейската комисия относно трудовата заетост и социалната обстановка


Започналото през пролетта на 2013 г. икономическо възстановяване продължава да бъде нестабилно, а увеличаването на заетостта в бъдеще остава несигурно, показва последният тримесечен преглед на трудовата заетост и социалната обстановка на Европейската комисия.

В прегледа се обръща внимание и на различията между страните членки във връзка с неравнопоставеността по отношение на доходите и се подчертава важността на инвестициите в придобиването на умения през целия живот, за да се повиши пригодността за заетост на работниците.

Заетостта продължава да нараства в повечето сектори от средата на 2013 г. Повишил се е броят на отработените часове, а за пръв път от 2011 г. е наблюдавано слабо увеличение на договорите на пълно работно време и подобряване на положението на младите хора. Въпреки това много от създадените нови работни места са на непълно работно време или са временни.

Безработицата все още се задържа близо до историческите максимуми. Делът на дългосрочно безработните от общия брой на безработните хора остава голям и продължава да се увеличава, като почти 13 млн. души са били без работа за повече от една година. Нещо повече — една трета от безработните са без работа вече над две години.

Положението при младите хора се подобрява, като в повечето страни от ЕС се наблюдава значително понижаване на равнището на безработицата. Въпреки това младежката безработица остава много висока в страни като Гърция и Испания. Почти половината от работещите имат само временна работа, а близо една четвърт работят на непълно работно време. Страните членки трябва да продължат усилията си за превръщане на гаранцията за младежта в реалност, за да се гарантира, че всеки млад човек получава помощ, за да намери достойна работа или възможност за подходящо обучение или стаж, така че да може да си намери работа в бъдеще. Срещата на лидерите на ЕС за заетостта на 8 октомври в Милано ще бъде нова възможност за стимулиране от високо политическо равнище на изпълнението на гаранцията за младежта.

Ученето през целия живот повишава шансовете за намиране на работа

Развитието на необходимите умения и оптималното им използване на практика са много важни за повишаване на производителността, на конкурентоспособността в международен план и за устойчив и приобщаващ растеж в ЕС. В прегледа се изтъква, че според неотдавнашно изследване на ОИСР и Комисията, не само формалното образование, но и обучението и уменията, придобити по време на трудовия живот, подобряват шансовете за намиране на работа. Освен това ученето през целия живот повишава вероятността да се получи по-високо платена работа.

Въпреки това ЕС все още изостава от страни като Япония, Канада, Корея и САЩ в усъвършенстването на уменията.

Измерване на социалния напредък

БВП като показател за икономически резултати се нуждае от допълване, за да бъдат обхванати и други измерения на напредъка на обществото. Анализът на показатели за доходи сочи, че дори в периоди на икономически подем ползите от растежа не са еднакви за всички домакинства, нито пък той допринася за намаляване на неравенствата във всички страни членки. С настъпването на икономическата криза БВП на глава от населението и брутните разполагаеми доходи на домакинствата спаднаха в целия ЕС, като в много страни те все още не са се възстановили на равнищата от преди кризата.

Темата ще бъде обсъждана на експертната конференция на високо равнище на тема Да отидем отвъд БВП в европейското икономическо управление, която ще се състои в Брюксел на 10 октомври 2014 г. На нея ще бъдат отчетени последните технически и политически промени в контекста на дебата „Отвъд БВП“ и ще бъдат представени практически политически варианти за бъдещето.

За повече информация:

Новини на уебсайта на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Редовно актуализирани данни, графики и таблици от тримесечния преглед във формат Excel

НОВИНИ ОТ БТПП
Информационен ден за новите моменти в проекта на Закон за енергийна ефективност - задължения и перспективи пред бизнеса
Проектозаконът се стреми да доближи България до постигането на европейските цели, заложени в стратегията Европа 2020 Още
Перспективи за българския бизнес през новия програмен период 2014 - 2020 г.
Процедурите по кандидатстването и необходимата документация ще са максимално опростени от гледна точка на намаляване административната тежест върху фирмите Още
БТПП препоръчва участие в Конференция за чуждестранни инвеститори в Букурещ
Международен форум с фокус върху най-динамичните бизнес сектори на румънската икономика Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Делегация на Търговската палата на Кралево, Сърбия посети Враца
Екипът на Търговско-промишлена палата - Враца организира срещи с потенциални български партньори Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Годишна конференция на браншовете "Дървообработване" и "Мебелно производство"
Дискусионни панели и B2B форум, запознаване с иновативни продукти и услуги Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
С 16 млн. евро по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" ще бъдат намалени парниковите емисии
Общият бюджет на програмата е близо 16 млн. евро, от които 85% са безвъзмездна финансова помощ; период на действие до април 2017 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2015-2018 г.
Секторът на електронните съобщения има важно икономическо и социално значение в решаването не само на технологични, но и на редица обществени въпроси Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
14 октомври – Световен ден на стандартизацията
Под мотото „Стандартите – еднакви правила на играта за всички” Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Тримесечен преглед на Европейската комисия относно трудовата заетост и социалната обстановка
Започналото през пролетта на 2013 г. икономическо възстановяване продължава да бъде нестабилно, а увеличаването на заетостта остава несигурно Още