Брой 219 (224), 09-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

CARS 2020 — за силна, конкурентоспособна и устойчива европейска автомобилна промишленост


Автомобилната промишленост е жизненоважна за създаването на работни места в Европа и за нейното благоденствие с оглед на 12-те милиона работни места, свързани с отрасъла. ЕС трябва да запази световното ниво на своята автомобилна промишленост, като произвежда най-качествените в световен мащаб енергийноефективни и безопасни превозни средства и осигурява висококвалифицирани работни места за милиони хора. За да може това да се случи, Европейската комисия предложи днес CARS 2020 ― план за действие, насочен към укрепване на конкурентоспособността и устойчивостта на тази промишленост във времето до 2020 г.

Предложението на Комисията дава силен импулс на иновациите чрез рационализиране на научните изследвания и иновациите в рамките на европейската инициатива за „зелени“ превозни средства. Ще бъде засилено сътрудничеството с Европейската инвестиционна банка с цел финансиране на мерките за стимулиране на иновациите и по-лесния достъп на МСП до кредити. Създаването на стандарт на ЕС за интерфейс за зареждането ще осигури регулаторната сигурност, която е необходима предпоставка за разгръщането на широкомащабно производство на електрически автомобили.

Иновациите в автомобилната промишленост ще бъдат насърчавани също чрез всеобхватен пакет от мерки за намаляване на емисиите на CO2, замърсители и шум, за повишаване на безопасността по пътищата и за създаване на усъвършенствани интелигентни транспортни системи (ИТС).

Успоредно с това Комисията предлага също така да се действа по непосредствените проблеми в автомобилния отрасъл. В отговор на спада на търсенето на европейските автомобилни пазари и обявеното затваряне на заводи, през ноември Комисията ще събере министрите на промишлеността, автомобилните производители и представителите на профсъюзите преди следващия Съвет по конкурентоспособността, за да бъдат разгледани мерки за координирано преодоляване на настоящата криза. Автомобилната промишленост е от значение в цяла Европа и следователно е нужен европейски отговор, който да се съсредоточи върху свръхкапацитета, социалните и технологичните инвестиции, както и държавните помощи и мерките във връзка с търсенето и да бъде последван от обсъждане на най-високо политическо равнище.

Глобализацията и новите технологии предлагат възможности в условията на все по-голяма конкуренция в отрасъла

През следващото десетилетие вероятно ще станем свидетели на голямо увеличение в броя на леките автомобили, продавани в страните с бързо развиваща се икономика, което предлага нови възможности за европейската автомобилна промишленост. Това е свързано обаче със силен натиск за повишаване на устойчивостта и справяне с нарасналата световна конкуренция.

Планът за действие съдържа конкретни предложения за политически инициативи с цел:

 • Насърчаване на инвестициите в модерни технологии и иновации за незамърсяващи превозни средства, например чрез:
 • цялостен пакет от мерки за намаляване на емисиите на CO2, замърсители и шум;
 • прилагане на мерки за пътна безопасност, включително на интелигентни транспортни системи;
 • изграждане на инфраструктура за алтернативни горива (електроенергия, водород и природен газ);
 • стандарт на ЕС за интерфейса за зареждане на електрически превозни средства;
 • европейска инициатива за „зелени“ превозни средства в рамките на програмата „Хоризонт 2020“ за стимулиране на инвестициите в научни изследвания и иновации.
 • Подобрени пазарни условия, например чрез:
 • укрепване на единния пазар за превозни средства посредством подобрена система за одобрение на типа, включително надзор на пазара, за да се избегне нелоялната конкуренция;
 • рационализиране на финансовите стимули за незамърсяващи превозни средства;
 • последователно прилагане на принципите на интелигентното регулиране, включително преглед на въздействието, което основни политически инициативи ще окажат върху конкурентоспособността на автомобилната промишленост.
 • Подкрепа на промишлеността за достъп до световните пазари чрез:
 • сключване на балансирани търговски споразумения, внимателна оценка на тяхното кумулативно въздействие, както и насърчаване и продължаване на двустранните диалози с трети държави партньорки; и
 • засилване на работата по международната хармонизация на нормативната уредба за превозните средства с крайната цел да се работи за постигане на международно одобрение на тип автомобил и глобални изисквания за безопасност по отношение на електрическите превозни средства и техните батерии.
 • Насърчаване на инвестициите в умения и обучение, които да съпътстват структурните промени и да изпреварват потребностите от работни места и умения, например чрез насърчаване на използването на Европейския социален фонд (ЕСФ) за тази цел.

MEMO/12/845 (повече информация относно виждането за автомобилната промишленост през 2020 г. и действията, обявени от Комисията)

За повече информация на уебсайта на CARS 21

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес форум „Как да правим бизнес с Южна Африка”
Представени бяха възможностите на добре разработения и развит южноафрикански пазар Още
БТПП и Българо-китайската търговска палата – партньори за активизиране на сътрудничеството с Китай
Българските компании имат благоприятни перспективи за присъствие на китайския пазар Още
БТПП - за втори път на благотворителния базар в София
Подкрепа за благотворителната кауза на Международния женски клуб Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар "Оценка на жизнен цикъл на продукти и услуги (LCA) – теория и възможности за приложение в България"
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н - 1 от 2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни …
Изменението е във връзка с въвеждането на нов образец на декларация за деклариране на паричните средства Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Данни на НСИ за търговията България – ЕС
Продължава тенденцията на спад при износа и ръст при вноса Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Актуализирано е ръководството за изпълнение на договори по процедура „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
CARS 2020 — за силна, конкурентоспособна и устойчива европейска автомобилна промишленост
Глобализацията и новите технологии предлагат възможности в условията на все по-голяма конкуренция в отрасъла Още