Назад

Често задавани въпроси за компенсациите в енергетиката


  1. Какви документи са необходими при кандидатстване за компенсиране на бизнеса срещу високите цени на електроенергията?

По правителствената програмата за компенсиране на потребителите на електроенергия, които са на свободния пазар, не се предвижда процедура за кандидатстване. Компенсирането става автоматично и по силата на подписаните за целта договори между Министерството на енергетиката и доставчиците на електроенергия, като се приспада съответната част за компенсиране от сумата за плащане по фактурите.

По тези договори се превеждат и предоставените бюджетни средства за помощта според подадените данни за фактуриране на консумираната електроенергия. Информация за подписаните договори се публикува своевременно на интернет страницата на министерството и във фейсбук профила му.

Аналогичен е редът и при компенсирането на битовите потребители на природен газ – чрез приспадане на съответната сума по фактурата на клиента. 

  1. Какъв е размерът на компенсациите след поскъпването на електроенергията и природния газ?   

Електроенергия

Тип – крайни небитови потребители

Размер на компенсацията 

октомври 2021 г. – 110 лв./мвтч

ноември 2021 г. – 110 лв./мвтч

декември 2021 г. – 128,98 лв./мвтч

януари 2022 г. – 141,21 лв./мвтч

февруари и март 2022 г. – предстои решение на Министерския съвет, като компенсацията ще е 75% от разликата между базовата цена 185.59 лв./мвтч и средномесечната борсова цена от сегмента „Ден напред" за съответния месец, но не повече от 250 лв.

Природен газ

Тип - крайни битови потребители

Размер на компенсацията 

декември 2021 г. – 26,77 лв./мвтч

януари 2022 г. – 42,31 лв./мвтч

февруари и март 2022 г. – предстои решение на Министерския съвет, като компенсацията ще е 50% от разликата между определената от КЕВР прогнозна цена на газа и средномесечната реална цена за съответния месец. 

  1. Къде да направя справка за компенсациите си?

Следете фактурите си.

Пример (сумите имат илюстративен характер):

Фактурата, която доставчикът издава на своя клиент за доставка на електрическа енергия съдържа следните позиции:

електроенергия 5 мвтч            1400 лв.

задължение към обществото        36 лв.

акциз                                          10 лв.

мрежови услуги                         344 лв.

данъчна основа                        1790 лв.

ДДС                                            358 лв.

общо сума с ДДС                       2148 лв.

компенсация                             -550 лв.

сума за плащане                       1598 лв. 

         Аналогично е отразяването във фактурите и за природен газ.

         Фактурите, издадени преди сключване на договорите между МЕ и съответния доставчик, не съдържат данни за компенсиране, но следващите фактури трябва да отразят накуп компенсацията за два или повече месеца. 

  1. Начислява ли се ДДС върху помощта?

Не, и това като принцип е съгласувано с Министерството на финансите и Националната агенция за приходите. За справка вижте примера към въпрос 3.

  1. Как се процедира с компенсациите при смяна на доставчика на електроенергия?

Програмата улеснява потребителите и в този казус. Не е нужно да се подават документи или да се посещават офиси. Данните за фактуриране се прехвърлят служебно и автоматично от бившия към новия доставчик, който трябва да извърши компенсирането със задна дата и да отрази намалението също в отделен ред на фактурата. Тъй като тези случаи не са единични, бе решено изплащането на компенсациите да се удължи, за да бъдат удовлетворени всички клиенти.      

  1. Необходимо ли е да се издава кредитно известие при смяна на доставчика на ток?

Не, защото целта отново е да се опрости процедурата, за да се спестят време и излишни формалности. Това също е съгласувано с Министерството на финансите.    

  1. Защо се компенсира бизнесът заради скъпата електроенергия, а за газа – битовите потребители?

С ценовите решения на Комисията за енергийно и водно регулиране битовите потребители са защитени срещу високите пазарни цени на електроенергията, тъй като те я купуват от регулирания пазар по цени, определени от КЕВР. Отделно от това, с решение на Народното събрание върху регулираните цени на електроенергията беше наложен мораториум, който ще бъде в сила до края на м. март. Така битовите потребители са частично компенсирани, докато за поскъпването на газа за бита нямаше облекчение.    

  1. Ще има ли компенсиране за бизнес потребителите на природен газ?

Засега такива компенсации не се предвиждат. Причината е, че в сравнение с останалите страни от региона в България цените на природния газ са едни от най-ниските. Това осигурява конкурентно предимство на българския бизнес, който ползва природен газ, в сравнение с останалите фирми от региона.
Независимо от това, Министерството на енергетиката следи отблизо динамиката на цените и е в готовност да предложи такава помощ при необходимост. 

  1. Компенсациите не са ли държавна помощ?

Средствата за компенсиране към доставчиците на електроенергия  и природен газ се отпускат при стриктно спазване на изискванията на ЕС. Министерството на енергетиката поддържа активен и постоянен диалог с бизнеса. Програмата и плащанията за компенсиране влизат в сила след положително становище от Европейската комисия.       

  1. Имам малка фирма, консумацията на ток ми е под 1 мегаватчас, подлежа ли на компенсиране?

Да, като изчислението се прави на база съответната част от мегаватчаса консумирана енергия.    

--------------------

Източник: Министерство на енергетиката