Назад

Консултация на Европейската комисия относно предлаганите мерки за опростяване на процедурите за сливане


Европейската комисия започна обществена консултация, с която приканва всички заинтересовани страни да предоставят коментари по проекта на преразгледания Регламент за прилагане на Регламента за сливанията (Регламента за прилагане) и преразгледаното Известие относно опростената процедура.

През август 2016 г. Комисията постави началото на подробно преразглеждане на процедурните правила и правилата, свързани с компетентността, в областта на сливанията. Целта на това преразглеждане е да опрости извършвания от Комисията преглед на сливанията за случаи, които е малко вероятно да породят опасения относно конкуренцията и които се разглеждат по опростената процедура, и да пренасочи ресурсите към най-сложните и значими случаи. Преразглеждането включваше оценка на процедурните аспекти и аспектите, свързани с компетентността, на правилата на ЕС за контрол върху сливанията и обществена консултация относно първоначална оценка на въздействието.

Предлагани промени

Както е посочено по-подробно в информационната бележка, придружаваща Регламента за прилагане и Известието относно опростената процедура, предлаганите промени имат за цел:

  • да разширят и пояснят категориите случаи, които могат да бъдат разглеждани по опростената процедура;
  • да осигурят по-ясни гаранции, така че опростената процедура да не се прилага за случаите, които изискват по-задълбочен преглед;
  • да осигурят ефективно и пропорционално събиране на информация чрез въвеждане на нов формуляр за уведомление за опростените случаи във формат „поставяне на отметка“;
  • да рационализират прегледа на неопростените случаи чрез намаляване и поясняване на изискванията за информация;
  • да въведат електронни уведомления и възможност страните да подават определени документи по електронен път.

Следващи стъпки

Заинтересованите страни се приканват да представят коментарите си по проекта на правилата до 3 юни 2022 г.

Повече информация, включително за начина на представяне на коментари, можете да намерите тук.

Въз основа на информацията, събрана на етапа на оценката на въздействието, и коментарите на заинтересованите страни относно Регламента за прилагане и Известието относно опростената процедура, Комисията ще финализира оценката на въздействието и ще преразгледа публикуваните днес проекти. Целта на Комисията е да въведе новите правила през 2023 г.

Контекст

Комисията има задължението да оценява сливания и придобивания с участието на дружества, чийто оборот надвишава определени прагове (вж. член 1 от Регламента на ЕС за сливанията), и да предотвратява концентрации, които биха възпрепятствали значително ефективната конкуренция в Европейското икономическо пространство или в която и да е съществена част от него. През годините Комисията се стремеше да съсредоточи разследванията си върху случаи, които е вероятно да окажат значително въздействие върху предприятията и гражданите в ЕС. През 2000 г. тя въведе опростена процедура за категориите концентрации, които обикновено могат да бъдат разрешени, ако не са налице особени обстоятелства. При опростената процедура от уведомяващите страни се изисква да предоставят по-малко информация и прегледът обикновено се извършва по-бързо.

През март 2021 г. Комисията приключи своята оценка на процедурните аспекти и аспектите, свързани с компетентността, на контрола на ЕС върху сливанията („оценката“), която съдържаше, наред с другото, преглед на пакета от мерки за опростяване от 2013 г. и цялостно опростяване на процедурите за сливане. Оценката показа, че пакетът от мерки за опростяване от 2013 г. е бил ефективен за увеличаване на прилагането на опростени процедури при безпроблемните сливания и за намаляване на административната тежест за предприятията и Комисията, осигурявайки същевременно ефективното прилагане на правилата за сливанията. При все това може да има дела, които обикновено не са проблематични, но понастоящем не са обхванати от опростената процедура, а в някои случаи изискванията за предоставяне на информация може все още да са твърде обширни. Същевременно в оценката беше посочено, че сегашното Известие относно опростената процедура може да не е достатъчно ясно при посочване на особените обстоятелства, при които за дела, отговарящи на изискванията за разглеждане съгласно опростената процедура, все пак се изисква по-подробен преглед.

Резултатите от оценката следователно показаха, че си заслужава да се обмисли възможността за още по-целенасочен контрол на ЕС върху сливанията чрез разширяване и поясняване на обхвата на Известието относно опростената процедура и чрез преразглеждане на Регламента за прилагане. Поради това Комисията проучи възможностите за по-нататъшно насочване и опростяване на прегледа както в опростените, така и, когато е възможно, в неопростените случаи на сливания, без да се застрашава ефективното прилагане на законодателството в областта на сливанията.

На 26 март 2021 г. Комисията публикува своята първоначална оценка на въздействието, в която подробно се описват различните варианти за постигане на тези цели. Едновременно с това тя стартира първа обществена консултация относно вариантите, разгледани в първоначалната оценка на въздействието. Вследствие на оценката на обратната информация, получена по време на първата обществена консултация, и на допълнителни вътрешни проучвания Комисията преразгледа Регламента за прилагане и Известието относно опростената процедура и изготви проекти на текстовете.

За повече информация

Вж. уебстраницата на ГД „Конкуренция“, на която са публикувани преразгледаният Регламент за прилагане и преразгледаното Известие относно опростената процедура, всички становища на заинтересованите страни, представени в контекста на оценката, и първоначалната оценка на въздействието.