Назад

Нова стратегия на ЕС „От фермата до трапезата“ за здравословна и устойчива храна


©AdobeStock/Julia

Европейският парламент представя план за обновени и по-сигурни продоволствени системи на ЕС, по-здравословни храни, справедлив доход за фермерите и намален екологичен отпечатък на селското стопанство.

Парламентът приветства стратегията „От фермата до трапезата“ и подчертава колко е важно да се установят устойчиви и здравословни храни с оглед на постигане на целите на Европейския зелен пакт, включително по отношение на климата, биологичното разнообразие, нулевото замърсяване и общественото здраве.

Евродепутатите подчертаха необходимостта от по-голяма устойчивост на всеки етап от веригата за доставки на храни. Те отново изтъкнаха, че е важна ролята на всеки участник — от земеделския стопанин до потребителя. За да се гарантира, че земеделските стопани могат да получават справедлив дял от печалбата от устойчиво произведени храни, членовете на ЕП искат Комисията да увеличи усилията си, включително чрез адаптиране на правилата за защита на конкуренцията, за укрепване на позицията на земеделските стопани във веригата на доставки.

Другите препоръки включват:

По-здравословна храна

– научно обосновани препоръки на ЕС за здравословно хранене, включително задължителен хранителен етикет на опаковката;

– трябва да се обърне внимание на проблема с прекомерната консумация на месо и на храни с голяма степен на преработка, както и на други продукти с високо съдържание на сол, захар и мазнини, включително чрез определяне на максимални нива на прием.

Пестициди и защита на опрашителите

– подобряване на процеса на одобрение на пестициди и по-ефективен мониторинг на прилагането с цел защита на опрашителите и опазване на биологичното разнообразие;

– задължителни цели за намаляване на употребата на пестициди. Държавите членки следва да изпълняват целите чрез своите стратегически планове по ОСП.

Емисии на парникови газове

– пакетът „Подготвени за цел 55“ до 2030 г. трябва да регулира и да определи амбициозни цели за емисиите от селското стопанство и свързаното с него земеползване, включително строги критерии за енергията, произведена от възобновяеми източници на основата на биомаса;

– естествените въглеродни поглътители трябва да бъдат възстановени и укрепени.

Хуманно отношение към животните

– необходимост от общи, научно обосновани показатели за хуманно отношение към животните с оглед на по-голяма хармонизация в рамките на ЕС;

– нужна е оценка на настоящото законодателство на ЕС, за да се види дали са необходими промени;

– постепенно прекратяване на използването на клетки в животновъдството в ЕС;

– животински продукти с произход извън ЕС следва да бъдат разрешени само ако стандартите на съответните страни на произход са съобразени с изискванията на ЕС.

Биологично земеделие

– делът на обработваната по биологичен начин земя в ЕС следва да се увеличи до 2030 г.;

– необходимост от инициативи за стимулиране на търсенето – насърчаване, обществени поръчки и фискални мерки.

Следващи стъпки

Резолюцията беше приета с 452 гласа „за“, 170 „против“ и 76 „въздържал се“. Гласуването се проведе във вторник, като резултатите бяха обявени в сряда. Можете да гледате запис от пленарния дебат тук.

Комисията планира редица законодателни предложения в рамките на стратегията "От фермата до трапезата". Евродепутатите подчертават необходимостта от предварителна научна оценка на въздействието на всички подобни предложения и по време на пленарния дебат изразиха съжаление за късното публикуване от страна на Комисията на доклада на Съвместния изследователски център относно въздействието на "От фермата до трапезата".