Назад

Изплащане компенсации на лица, осигурени в икономически дейности, с временни ограничения за осъществяването им


В Държавен вестник  бр.  87 от 19.10.2021 г. е обнародвано ПМС № 328 от 14 октомври 2021 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановкав сила от 07.09.2021 г.

По смисъла на постановлението „компенсации“ са суми, които се изплащат под формата на помощи на самоосигуряващите се лица и на работниците и служителите, чиито доходи от труд се намаляват в резултат от прекъсване на дейността, за която са наети на работа и която упражняват, на основание на акт на държавен орган. Компенсациите, изплатени по реда на това постановление, представляват необлагаем доход по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 15 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.