Брой 38 (2293), 24-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската сметна палата: Необходими са повече усилия, за да придобият всички европейски граждани основни цифрови умения


В днешния свят цифровите умения придобиват все по-голямо значение. В ЕС обаче през последните години е постигнат ограничен напредък при подобряването на основните цифрови компетентности на зрелите европейски граждани. Комисията е предоставила насоки и подкрепа за държавите членки, но има относително малко на брой финансирани от ЕС проекти, насочени към основните цифрови умения на възрастните. Европейската сметна палата (ЕСП) разгледа какви действия е предприел ЕС, за да подобри цифровите умения на възрастните, и какво е планирано за периода 2021—2027 г.

През 2019 г. над 75 млн. възрастни европейски граждани не са имали дори основни цифрови умения. Това е особено изразено при по-възрастните хора, хората с ниска образователна степен и безработните. Същевременно над 90 % от работните места вече изискват поне елементарни цифрови умения.

Пандемията от COVID-19 допълнително подчерта важността на цифровите умения на гражданите,“ заяви Илиана Иванова, членът на ЕСП, който отговаря за прегледа. „Видно е, че възрастните с по-високи цифрови умения намират работа по-лесно и получават по-високо заплащане, отколкото хората с по-ниски умения. Прегледът на ЕСП показва, че ЕС отдавна е признал значението на основните цифрови умения за всички граждани, но все още предстои много работа в тази област. Сега е много добър момент да се разгледа този въпрос и се надявам, че прегледът ще бъде полезен за нашите основни партньори в подготовката за началото на новия програмен период 2021—2027 г.

Отговорността за образованието и професионалното обучение се носи от държавите членки. „Цифровото разделение“ между възрастните със и без основни цифрови умения варира значително между различните държави членки. Според използваните от Комисията показатели равнището на основни цифрови умения в държавите членки не се е подобрило значително в последните години.

От 2015 г. насам Комисията е предприела редица мерки за подобряването на тези умения. В резултат на това между 2016 г. и 2018 г. проекти на национално ниво в рамките на инициативата „Коалиция за умения и работни места в областта на цифровите технологии“ са предложили възможности за повишаване на цифровата грамотност на почти 11 млн. европейски граждани от всички възрастови групи. Около половината от тези участници обаче са ученици в начален и среден курс и няма данни за това как в крайна сметка тези действия са допринесли за постигане на целта на инициативата.

Действията конкретно в областта на основните цифрови умения на възрастните обикновено са част от по-широки инициативи. Това обикновено означава, че е невъзможно да се определи общият размер на средствата на ЕС, изразходвани само за тази област. Въпреки това наличните данни предполагат, че финансирането конкретно за повишаване на цифровите умения на възрастните е сравнително малко — например проектите, насочени специално към обучение за работа с цифрови технологии в държавите членки, представляват около 2 % от общото финансиране от ЕСФ за периода 2014—2020 г.

За периода 2021—2027 г. Комисията за първи път е определила конкретна цел за увеличаване на процента на гражданите с основни цифрови умения от 56 % през 2019 г. на 70 % през 2025 г. За да подпомогне законодателите и органите, участващи в планирането и изпълнението на програмите, ЕСП очертава някои предизвикателства. Те са свързани с разпределянето на конкретни суми от бъдещите програми на ЕС, определянето на подцели и междинни цели и последователната оценка на цифровите умения в една бързо и постоянно променяща се цифрова среда.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Проучване на БТПП: Фирмите имат сериозни затруднения при кандидатстването за подкрепа по т.нар. ковид-мерки
Едва 4% от кандидатствалите фирми са одобрени в рамките на седмица Още
Искате да търгувате със страни извън ЕС – участвайте в уебинара Global Europe
Посветен на интернационализацията на българския бизнес и достъп до пазарите на Латинска Америка, Китай, Индия… Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Как да се изчисли новата компенсация по мярката „Запази ме”? Лесни стъпки за работодатели и служители
Указания към бенефициентите относно допустимостта на разходите по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19“
Програма за виртуално обучение „Get ready for Japan“
Краен срок за кандидатстване: 15 април 2021 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на НАТО
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Държавните и общинските имоти влизат в единен регистър
С мярката ще се осигури пълна прозрачност при управлението на публичните имоти Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консултация относно преразгледаните правила за държавна помощ за важни проекти от общоевропейски интерес
Европейската сметна палата: Необходими са повече усилия, за да придобият всички европейски граждани основни цифрови умения
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Календар на панаири и изожения в Азербайджан през 2021 г.