Назад

Позиция на Европалати относно проект на Директива за дружествената дължима грижа за корпоративна устойчивост


Европалати отбелязват отново, че устойчивостта е в основата на дейностите на бизнеса и е от ключово значение за осигуряване на дългосрочен икономически растеж. Европейските предприятия са готови да се ангажират с още по-отговорно бизнес поведение, ако институциите на ЕС приемат добре балансирана регулаторна рамка относно корпоративната дължима грижа.

В същото време Европалати считат, че проектът на Директива за дружествената дължима грижа за корпоративната устойчивост не гарантира правната сигурност и необходима хармонизация по отношение на обхвата, стандартите за отчитане, отговорността и начини за прилагане.

Предложението също така добавя значителни административни и регулаторни тежести и без подходящи корекции, които да го направят работещо. Това може да има реална социална цена във време на дълготрайни прекъсвания, закъснения и продължителни периоди на недостиг на доставки, засягащи единния пазар.

Накрая, Европалати считат, че предложението не успява да осигури необходимата равнопоставеност в глобализирана икономика, където по-малко лоялните конкуренти чакат да поемат пазарни дялове, от които европейските предприятия ще бъдат задължени да се откажат, съобразявайки се  със стандартите на ЕС за защита, когато те се окажат непостижими.

Ето защо европейските търговски палати призовават законодателите в Европейския парламент изцяло да преразгледат документа, тъй като подобно късогледство при подготовката на проекта в действителност може да повлияе на нивото на защита на определени региони на света, към които предложението беше насочено, с цел да ги подкрепи.

Пълният текст на позицията на Европалати ТУК

Контекст

Европейската комисия прие предложение за директива относно дружествената дължима грижа във връзка с устойчивостта. Предложението би трябвало  да насърчи устойчивото и отговорно поведение на дружествата по цялото протежение на световните вериги на стойността. Предприятията играят важна роля в изграждането на устойчива икономика и общество. От тях ще се изисква да установяват и, когато е необходимо, да предотвратяват, прекратяват или смекчават неблагоприятните въздействия от своите дейности върху правата на човека, като детския труд и експлоатацията на работниците, както и върху околната среда, например замърсяването и загубата на биологично разнообразие.

За кои дружества и сектори ще се отнасят новите правила – виж ТУК