Назад

Фонд на фондовете стартира процедура за избор на мениджъри за финансов инструмент „Фонд Предприемачество“


Фонд на фондовете (ФнФ) откри процедура за избор на финансови посредници за управлението на финансов инструмент „Фонд Предприемачество“, финансиран със средства по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, изпълняван чрез 3 обособени позиции:

  • Позиция I с предмет „Изпълнение на Фонд Предприемачество Ранен етап с размер на публичния финансов ресурс от 30 млн. евро“.
  • Позиция II с предмет „Изпълнение на Фонд Предприемачество Рисков капитал с размер на публичния финансов ресурс от 30 млн. евро“. 
  • Позиция III с предмет „Изпълнение на Фонд Предприемачество Растеж с размер на публичния финансов ресурс от 40 млн. евро“.

Предоставеният публичен ресурс е в общ размер от 100 млн. евро, като се очаква посредством привлеченото допълнително съфинансиране от частни инвеститори общата сума да достигне близо 126 млн. евро. 

Финансовият инструмент по Специфична цел (iii) от Приоритет 1 „Иновации и растеж” на ПКИП  се структурира с цел насърчаване на предприемачеството и създаването на нови и развитие на съществуващи предприятия, като с него се цели приемственост с вече съществуващите на пазара фондове за дялови и квази-дялови инвестиции с публичен ресурс (по ОПИК 2014-2020) и затвърждаване на постигнатите резултати по отношение на подобряване достъпа до финансиране на предприятия във всички етапи на развитие (финансиране на нови МСП на етап ускоряване и начален етап, както и предприятия в етап на растеж) и от различни сектори.

ФМФИБ ще бъде основен инвеститор във фондовете, създадени в изпълнение на финансовия инструмент. Инструментът изисква комбинация от публични средства и частно финансиране от най-малко 10% на ниво Фонд. Фондовете ще инвестират в диверсифициран портфейл от капиталови или квази-капиталови инвестиции, без чиста форма на дълг, за подпомагане развитието на предприемаческата екосистема в България.

Трите фонда от финансовия инструмент ще осигуряват дялови и квази-дялови инвестиции за предприятия във всички етапи на развитие в зависимост от потенциала им за растеж и съобразно нуждите на пазара.

След проведените пазарни консултации, ФИ „Фонд Предприемачество“ е структуриран като три инвестиционни фонда, както следва:

  1. Фонд „Ранен етап“: публичен ресурс от 30 млн. евро, насочен към осигуряване подкрепа на стартиращи предприятия, основно за доказване на ниво концепция, етап ускоряване и ранен етап на развитие; индивидуалните инвестиции могат да бъдат в размер до 1 млн. евро.
  2. Фонд „Рисков капитал“: размер на публичните средства от 30 млн. евро, с насоченост на инвестициите към компании, които са развили своят продукт или услуга и целят стартиране на масово производство и/или дистрибутиране до целеви пазари, както и предприятия с бърз растеж. Максимално допустимият размер на индивидуалните инвестиции, включително последващи инвестиции не следва да надвишава 3 млн. евро.
  3. Фонд „Растеж“, с размер на публичния ресурс от 40 млн. евро, за инвестиции в предприятия в етап на растеж, които са достигнали относително зряла фаза от своето развитие, както и предприятия с бърз растеж, с максимален размер на индивидуалните инвестиции от 4 млн. евро.

Фондовете ще бъдат фокусирани върху компании, които оперират в секторите от НСМСП 2021-2027.

Срокът на трите фонда ще е с период  от 10 г. с възможност за удължаване до две години.

При избора на фонд мениджъри, които ще управляват трите фонда, с основна тежест ще бъде опитът в дялови инвестиции, включително изходи от инвестиции и работата при реализирането им в различни етапи от развитието на предприятията. 

Кандидатите за фонд мениджъри могат да подават заявления за участие в срок до 20.02.2024 г. 

Обявлението за обществената поръчка ще бъде публикувано на 15.12.2023 г. в Официален вестник на Европейския съюз.Тогава  ще бъде видима и цялата документация в системата ЦАИС ЕОП в профила на купувача на следния линк: https://app.eop.bg/buyer/5582