Назад

Заетост и социални перспективи: глобални тенденции 2022 (доклад на МОТ)


  • Международната организация на труда (МОТ) публикува доклад  Световните тенденции в областта на заетостта и социалните перспективи 2022 (WESO 2022), като предостави цялостна оценка на начина, по който възстановяването на пазара на труда се развива в целия свят.
  • Докладът отчита бавно и несигурно възстановяване, тъй като пандемията продължава да оказва значително въздействие върху световните трудови пазари, при различни национални подходи за справяне с кризата.

В доклада се разглеждат въздействията на кризата върху глобалните и регионалните тенденции в заетостта, безработицата, участието на работната сила, както и върху качеството на работните места, неформалната заетост и работещите бедни.

Докладът анализира глобалните модели, регионалните различия и резултатите в различните икономически сектори и групи работници и предлага прогнози за пазара на труда за 2022 г. и 2023 г.

Основните резултати са следните:

  • Световните трудови пазари се борят за възстановяване: пандемията Covid-19 доминираше в световната икономика и през 2021 г. и възстановяването следва различни модели в различните държави и сектори. МОТ очаква общите отработени часове в световен мащаб през 2022 г. да са под равнището преди пандемията. Очаква се безработицата в световен мащаб да достигне 207 милиона през 2022 г., като надхвърли равнището за 2019 г. с около 21 милиона. Перспективата е най-негативна  за Латинска Америка и Карибите и Югоизточна Азия. Тези данни се влошиха след направените прогнози в предишното издание на World Employment and Social Outlook.
  • Влиянието на пандемията, структурните недостатъци и новите рискове намаляват потенциала за постигане на достоен труд: въздействието на кризата зависи и от структурните недостатъци и неравенствата между държавите. В много развиващи се страни неформалните предприятия са били по-малко способни да получат достъп до официални кредитни линии или свързана с Covid-19 държавна подкрепа. Налице е необходимост от съгласувани политики за ускоряване на възстановяването на пазара на труда, справяне с неравенствата и връщане на световната икономика към устойчив растеж.
  • Възстановяването на пазара на труда е неравномерно и непълно: Възстановяването на пазара на труда е по-бързо в страните с високи доходи и е неравномерно в рамките на държавите. Пандемията започна да предизвиква икономически промени, които биха могли да станат структурни, с трайни последици за пазарите на труда, задълбочаване на различни форми на неравенство – от изостряне на неравенството между половете до разширяване на цифровото разделение.
  • Временната работа като буфер във времена на икономическа несигурност: както и при предишни кризи, временната заетост създаде буфер срещу шока от пандемията. Докато много временни работни места бяха закрити или не бяха подновени, бяха създадени алтернативни такива, включително за работниците, загубили постоянни работни места. Средно честотата на временната работа не се промени.
  • Предотвратяването на дълготрайни загуби изисква всеобхватна програма на политиката, насочена към човека: тенденциите на WESO предлагат и обобщение на ключовите политически препоръки, насочени към създаване на напълно приобщаващо, насочено към човека възстановяване от кризата както на национално, така и на международно равнище. Те се основават на Глобалния призив за действие за възстановяване от кризата Covid-19, ориентирано към човека, който беше приет от Международната конференция по труда на МОТ през юни 2021 г. Възстановяването ще изисква успешното прилагане на четири ключови стълба: приобщаващ икономически растеж и развитие, защита на всички работници, универсална социална закрила и социален диалог.