Назад

103 млн. евро са предвидени за трансгранични проекти с Турция, Сърбия и Република Северна Македония


Над 103 милиона евро са предвидени за финансиране на съвместни проекти по програмите за трансгранично сътрудничество между България и съседните държави Турция, Сърбия и Република Северна Македония за периода 2021–2027 г. Общата сума е увеличена с малко над 17 % спрямо бюджета, с който страната ни разполагаше в периода 2014-2020 г. Очаква се до края на март 2022 г. трите трансгранични програми да бъдат приети от Министерския съвет и да бъдат изпратени за одобрение от Европейската комисия.

Управляващият орган проведе обществени консултации, като заинтересованите страни дадоха препоръки за ефективно и успешно реализиране на бъдещите проекти.

Новите програми акцентират върху регионална политика, насочена към специфичните нужди и особености на всеки от регионите. Залага се на равния достъп и директна подкрепа на малките и средни предприятия (МСП) до финансовия ресурс за трансгранично сътрудничество. Акцент е поставен и върху интегрираното териториално развитие, основано на подхода „отдолу-нагоре“, като местните общности ще има възможност сами да приоритизират инвестициите спрямо най-належащите териториални проблеми. Подпомагането ще е спрямо специфични нужди на всеки от регионите, което е един от иновативните начини програмите да се адаптират към онези, които най-много се нуждаят от тях.

Акцент по програмата между България и Сърбия е подготовката на населението на двете страни в пограничния регион за навременна и адекватна реакция при бедствия и аварии. Програмата България – Сърбия, с бюджет от 38 116 398 евро, предвижда МСП да получат подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на предприятията на регионалния и международния пазари. Това включва разработване и внедряване на технологични решения, инвестиции за намаляване на разходите за производство и предоставяне на услуги, достъп до нови пазари, създаване на цялостна съвместна програма за бизнес и консултантски услуги. Интегрираният териториален подход ще бъде насочен към инвестиции в туризъм, подобряване на услугите от общ интерес, както и за рамкова подкрепа за бизнеса под формата на консултации, обучение и обмен на опит за повишаване на иновациите и предприемаческия капацитет, преминаване към дигитален и екологичен начин на работа.

По програмата между България и Турция водещ приоритет е укрепването на капацитета и оперативно издирвателните дейности на полицейските управления в граничния район, свързани с нелегални мигранти. По тази програма инвестициите за МСП са насочени към „зеления“ преход от гледна точка на енергийната ефективност, намаляване на емисиите на парниковите газове и перспективите на кръговата икономика. Това включва финансиране на проекти за енергийна ефективност на сграден фонд, прилагане на цифрови решения, внедряване на енергийни системи, обмен на добри практики между местни предприятия от двете страни на границата. Интегрираните инвестиции за насърчаване на териториалното развитие ще подкрепят широк спектър от действия – повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и подобряване на бизнес средата, повишаване на степента на дигитализация и климатична неутралност на местната икономика, повишаване на квалификацията за успешно реализиране на пазара на труда, развитие на туризма, повишаване на приноса на природното наследство за балансирано социално-икономическо развитие на региона, намаляване на замърсяването и негативните ефекти от изменението на климата и предвидимите природни бедствия с трансграничен характер. Общият бюджет на програмата е 34 415 251 евро.

Изграждането на ГКПП "Клепало" и свързаната с него инфраструктура между община Струмяни от българска страна и партниращата община Берово е във фокуса на програмата с Република Северна Македония. Бюджетът по нея за всички мерки е в размер на 31 152 400 евро. По отношение на МСП с приоритет ще се финансират дейностите, които са насочени към технологична модернизация с цел превръщането им в екологични, дигитални и конкурентоспособни, разработване на продукти и достигане до нови пазари, разработване на интегрирани регионални туристически продукти, разкриване на нови МСП в областта на туризма и др. За приоритет „Интегрирано развитие на трансграничния регион“ са предвидени интервенции за прилагане на развитие на атрактивен всесезонен туристически продукт чрез подобряване на мобилността и свързаността на транспортната и инженерната инфраструктура; развитие на системи за алтернативно придвижване и мрежа от велоалеи; насърчаване на развитието на здравния и възстановителен туризъм и други.