Назад

Използване на стандартите за насърчаване на кръговата икономика


Европейската комисия наскоро публикува пакет от предложения с цел „да превърне устойчивите продукти в норма“. По-конкретно, Комисията се стреми да повиши благосъстоянието на своите граждани и да осигури устойчив растеж чрез по-добро използване на ресурсите, както и чрез подобряване на продуктите. Тази цел ще бъде постигната чрез редица инициативи, в основата на които е Регламентът за екодизайн за устойчиви продукти.

Този регламент разширява обхвата на съществуващата рамка за екодизайн, за да включи по-широка гама от продукти. Той призовава за определяне на минимални критерии за енергийна ефективност, както и за цикличност на продуктите и цялостно намаляване на отпечатъка на продуктите върху околната среда. Той ще подкрепя кръгови бизнес модели, нови правила за овластяване на потребителите във връзка със зеления преход, секторни правила за определени продуктови категории, за строителната и текстилната промишленост, както и нови правила за екодизайн за електронни продукти.

Според Европейската комисия електрониката е най-бързо растящият поток от отпадъци. Тя признава неудовлетвореността на потребителите от остаряването на продуктите, ограничената способност за ремонт на продукти и ограниченото възстановяване на компоненти и материали. Поради това Комисията разработва нови мерки за екодизайн, насочени към потребителската електроника и обхващащи теми, свързани с цикличността на продуктите, като издръжливост, възможност за ремонт и за рециклиране.

За да издържат продуктите по-дълго, са необходими стандарти, които да гарантира, че безопасността на продукта, експлоатационните характеристики и надеждността са добре преценени. Въпроси като премахване на данни и сигурност също трябва да се вземат предвид, тъй като продуктите се използват повторно и собственикът се сменя. Освен това е необходимо да се прилага цялостен подход, за да се гарантира, че защитата на околната среда не се отразява негативно на безопасността на продуктите, електромагнитната съвместимост и експлоатационните характеристики.

Законодателството, като новото предложение на Европейската комисия, ще изисква стандартизирани методи и инструменти за оценка на аспекти като съотношението на повторно използвани компоненти или рециклирано съдържание в даден продукт и как да се оцени - колко лесно (или трудно) дадени продукти могат да бъдат ремонтирани или преработени. Също така са необходими стандарти, които да гарантират свойствата на използвания материал, както и да определят изискванията за надеждност на частите. Няколко стандарта на Международната електротехническа комисия - IEC  (International Electrotechnical Commission) подкрепят ефективността на материалите за електрически и електронни продукти. Някои примери включват:
✓ IEC TR 62635 с информация за края на живота на продукта, включително изчисляване на степента на рециклируемост;
✓ IEC TR 62824 с насоки относно съображенията за ефективност на материалите при екодизайна на продуктите;
✓ IEC 62309, който изследва надеждността на продукти, съдържащи части от втора употреба;
✓ IEC 63077, който определя процеса за осигуряване на изпълнение и безопасност при обновяване на апарати за медицинска образна диагностика.

В момента се разработват допълнителни стандарти. IEC TC 111 подготвя няколко стандарта, насочени към принципите на цикличността на продуктите в еклогосъобразно проектиране, дела на повторно използваните компоненти в продуктите, както и устойчивото управление на електронните отпадъци. IEC TC 62 и IEC TC 2 разработват стандарти съответно за обновяване на медицински апарати и въртящи се машини.

Източник: Български институт за стандартизация/ IEC