Назад

НСИ: През юли производствените цени нарастват с 42.5% в сравнение със същия месец на предходната година


Общият индекс на цените на производител се увеличава с 3.8% през юли 2022 г. в сравнение с предходния месец. Значителен ръст е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 19.3%, а намаление е отчетено в добивната промишленост - с 14.1%, и в преработващата промишленост - с 2.2%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 8.0% спрямо юни 2022 година. Ръст е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 20.1%. Намаление на цените е отчетено в добивната промишленост - със 7.8%, и в преработващата промишленост - с 0.8%.

Общият индекс на цените на производител нараства с 42.5% през юли 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 103.0%, преработващата промишленост - с 25.3%, а в добивната промишленост е отчетено намаление - с 4.3%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 56.0% в сравнение с юли 2021 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 101.6%, преработващата промишленост - с 31.4%, и добивната промишленост - с 4.7%.