Назад

ИСС със становище „Енергийна, водна и транспортна бедност – специфики при проявлението и мерки за преодоляването им“


Икономическият и социален съвет на Република България прие становище на тема „Енергийна, водна и транспортна бедност – специфики при проявлението и мерки за преодоляването им“. Становището е разработено по собствена инициатива и разглежда необходимостта от въвеждането на различни дефиниции за категориите бедност – съответно енергийна, водна и транспортна.

В обсъждането на становището участваха заместник- министърът на труда и социалната политика Гинка Машова и Красимир Ненов, заместник-министър на енергетиката.

В становището на Съвета се посочва, че определянето на бедност означава лицето или домакинството да не може да поддържа определен стандарт. ИСС счита, че е необходимо да се направи ясно разделение на нуждите от подкрепа за хората, за да не възниква социално напрежение. ИСС отбелязва и факта, че у нас няма официални дефиниции за eнергийна, водна и транспортна бедност и счита, че България трябва да въведе национални механизми за подпомагане, както и да се предвидят законодателни мерки за приемането на официални определения.

Съветът е на мнение, че при определяне на енергийната, водната и транспортната бедност в България за социално подпомагане е необходимо да се оформят три различни групи правоимащи, защото целите на подпомагане са различни - при енергийната бедност целта на подкрепата е за облекчен достъп до финансиране на програми за енергийна ефективност. В същото време при водното подпомагане е необходимо да се приложи осигуряване на базови жизнени нужди на най-уязвимите домакинства, за които цената е социално непоносима. Транспортното подпомагане от своя страна ще позволи икономическа активност на гражданите в условията на ръст на цените на горивата при въвеждането на такси за емисии в транспорта.

Заместник-министър Гинка Машова благодари за приноса на Икономическия и социален съвет  в търсенето на дългосрочни решения за осигуряването на жизненоважни потребности на хората от уязвимите групи. „Това са сложни, комплексни и всеобхватни предизвикателства. Трайните решения за тях могат да бъдат открити и приложени в практиката само с координирани усилия и принос от ангажираните институции, социалните партньори и заинтересовани страни. Не трябва да забравяме, че по темата България има поети ангажименти по Плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат изпълнени.  МТСП има готовност да организира среща, на която всички заинтересовани институции и партньори да обсъдим заедно препоръките на ИСС в детайли“ коментира още Машова.

„Имаме общо разбиране за важността да се внесе промяна в Закона за енергетиката” подчерта заместник- министъра на енергетиката Ненов. „Това, с което се ангажирам, е да бъдем активни да разработим ЗИД на Закона за енергетиката и ще разчитаме на вашия принос.“

Целият текст на становището може да намерите на сайта на ИСС: https://esc.bg/