Назад

КЗК извършва допитване до участниците на пазара на железопътен превоз на товари на територия на страната


На основание чл. 75, ал. 3 от ЗЗК, Комисията публикува съобщение в своя електронен регистър, което съдържа обобщение на предмета на производството по преписка №КЗК-109/2021 г., както и на представеното от ДП НКЖИ предложение за поемане на задължения.

В рамките на законовите си правомощия, с оглед повишаване на ефективността от извършваните действия в рамките на антитръстовото производството, Комисията предоставя възможност на участниците на пазара на железопътен превоз на товари и/или на техни обединения, както и на всички останали заинтересовани страни (в т.ч. конкуренти на участниците в производството и участници на други засегнати пазари, сдружения, браншови организации и др.) в срок до 20 дни да предоставят информация и становища във връзка с предложените задължения.

Съгласно чл. 18 от Правилата за разглеждане на предложения за поемане на задължения по ЗЗК, Комисията, след като разгледа становищата по чл. 13 от Правилата и резултатите от допитването, ще извърши окончателна оценка на предложените задължения.

Вашите мотивирани становища, информация и запитвания може да изпращате на електронната поща delovodstvo@cpc.bg, като посочите номера на производството.