Назад

План за 2023 г. за изпълнението на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.)


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван План за 2023 г. за изпълнението на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.).

През последните години текущата демографска ситуация в България се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, ниски нива на раждаемост и високи нива на обща смъртност. Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението.

В демографски план намаляването и застаряването на населението се очертава като дълготраен социален процес за страната, затова и отговорът на това предизвикателство следва да се насочи към прилагане на мейнстрийминг подход и развитие на интегрирана политика, насочена към мобилизиране и пълноценно използване на възможностите на наличните човешки ресурси и целенасочено инвестиране в повишаване на качеството на човешкия капитал.

Планът за 2023 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) представя рамка за мониторинг на предприетите през годината комплексни действия и мерки в отговор на демографските промени и предизвикателства.

В Плана за 2023 г. са предвидени актуални мерки и дейности за насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца, подобряване на репродуктивното здраве на населението, подобряване на общото здравословно състояние на населението и намаляване на общата, преждевременната, детската и майчината смъртност, осигуряване на заетост и намаляване на бедността, адаптиране на социалните системи към демографските промени и остаряването на населението и за осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование. Като цяло, мерките са насочени към благоприятно повлияване на основните демографски показатели – раждаемост, смъртност и миграции, към развитието на качеството на човешките ресурси.

Мерките от Плана за 2023 г. са финансирани от бюджетите на компетентните ведомства, Програма “Развитие на човешките ресурси”, други програми, както и по европейски и международни проекти.

Дата на откриване:

23.6.2023 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Социална политика и заетост

Дата на приключване:

24.7.2023 г.

План за 2023 г. за изпълнението на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.