Назад

Конференция „Арбитраж в услуга на бизнеса“

На 23 март в сградата на Българската търговско-промишлена палата се проведе конференция „Арбитраж в услуга на бизнеса“, организиран от БТПП съвместно с Търговско-промишлената палата в гр. Бялисток, Полша.

Събитието беше организирано по проект „Amicable settlement of international disputes, increasing the competences of adults – SME management and exchange of experiences of partner’s institutions” и се проведе при голям интерес в хибриден формат, като част от участниците се включиха чрез видеоконферентна връзка.

Приветствие към всички участници в конференцията отправиха: Цветан Симеонов  - председател на Управителния съвет на БТПП, Витолд Кърчевски – председател на Търговско-промишлената палата в гр. Бялисток, Ивайло Дерменджиев – председател на Висшия адвокатски съвет, и Евгений Стайков – заместник-председател на Върховния касационен съд. Представителят на ВКС подчерта, че институцията работи успешно с Арбитражния съд при БТПП, спазвайки законодателните разпоредби. Той информира, че за последните две години само един иск за отмяна на решение на АС при БТПП е бил уважен и то частично.

В рамките на събитието бяха разгледани теми, свързани с арбитражната компетентност, самостоятелността и обслужващия характер на арбитражната клауза по отношение на материално-правния договор, изпълнението на чуждестранни арбитражни решения, както и с практиката на ВКС във връзка с тълкуване на понятието „потребител“.

От страна на АС при Полската търговска палата беше представена темата „Търговски арбитраж в полза на полския бизнес“. Темата представи от Агниешка Дурлик - генерален директор на АС при ПТТП.

Конференцията беше открита от председателя на БТПП Цветан Симеонов, който  подчерта, че Българската търговско-промишлена палата винаги е отдавала дължимото на търговския арбитраж като огромно постижение на бизнеса в целия свят и чудесна възможност за бизнес средите да разрешават възникналите спорове в кратки срокове.

Темите на конференцията бяха представени от изявени български специалисти в областта на арбитража, от АС при БТПП: Благовест Пунев – председател, Ангел Калайджиев – заместник-председател, Венцислава Желязкова – член на Президиума, и Силвия Спасова – член на Президиума.

Благовест Пунев акцентира върху отношенията на самостоятелност и зависимост  между арбитражното споразумение и материално-правния договор, когато то представлява арбитражна клауза, част от този договор, който обслужва.

Ангел Калайджиев очерта приликите и разликите на компетентността на държавния и арбитражния съд и запозна участниците с това кои спорове са подсъдни на арбитража и кои са изключени от неговия обсег.

Венцислава Желязкова представи основните моменти при признаването и допускането изпълнението на чуждестранни арбитражни решения. Тя запозна участниците с формалните изисквания, които следва да бъдат изпълнени от ищеца, който търси признаването на арбитражното решение и с основанията за недопускане изпълнението.

Преглед на практиката на Върховния касационен съд при тълкуването на понятието „потребител“ беше направен от Силвия Спасова. Тя отбеляза и проблемите, свързани с действието на новата разпоредба на Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс от 2017 г., с който беше въведена забрана за постигане на арбитражно споразумение за решаване от арбитражен съд на спор, една от страните по който е потребител по смисъла на § 13 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

Събитието завърши с дискусия по темите с участието на всички поканени гости.