Назад

Проект на ПМС за приемане на Наредба за Централния регистър за проследимост на храните


С наредбата се урежда функционирането, обхвата, реда и сроковете за подаване и получаване на информация от Централния регистър за проследимост на храните по веригата за доставки на ниво съхранение и търговия на храни на едро в страната.  

Поддържането на регистъра на всички търговци на едро е от голямо значение за осигуряването на проследимостта на всички етапи от производството и дистрибуцията на храни, тъй като това ще осигури достъп до актуална и достъпна информация в реално време за движението на хранителните продукти по цялата верига на доставки, пише в мотивите към проекта.

Бизнес операторите ще са длъжни да подават към Централния регистър информация в електронен вид за всяко първо пускане в стокооборот на пазара в страната на храни и всяка последваща дистрибуция на храните на етап търговия на едро.

При първото подаване на информацията в Централния регистър, за всяко конкретно количество (партида/пратка) храни от информационната система автоматично ще се генерира уникален код. На всеки следващ етап на дистрибуция, при подаването на информация в Централния регистър от бизнес оператора, информационната система автоматично ще допълва първоначално генерирания код, с цел осигуряване на проследимост на съответните храни по веригата на доставки на ниво търговия на едро.

 Отговорна структура:

 дирекция „Политики по агрохранителната верига“,

 Министерство на земеделието

 Електронни адреси:

 SIAleksandrova@mzh.government.bg

 

Дата на откриване:

23.3.2023 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Земеделие и селски райони

Дата на приключване:

24.4.2023 г.

Добави коментар