Назад

КЗК прие приоритети за образуването на производства през 2024 г. по Закона за защита на конкуренцията


С Решение № 79/25.01.2024 г. Комисия за защита на конкуренцията прие годишни приоритети при образуване на производства по антитръст, нелоялна конкуренция и нелоялни търговски практики.

Основната задача на Комисията за защита на конкуренцията е да гарантира прилагане на правилата, които насърчават и налагат конкуренцията в публичния и частния сектор, в светлината на принципите на функциониране на пазарна икономика и свободна конкуренция. Изпълнявайки тази задача, действията на Комисията подкрепят нивото на конкуренция в българската икономика, което се отразява в подобряване на качеството и цената на наличните стоки и услуги и укрепването на вътрешния пазар, като най-висша ценност на европейската интеграция. По този начин се постига и основната мисия на националния орган по конкуренция, а именно да осигури условия, в които пазарите да доставят повече ползи за потребителите, бизнеса и обществото като цяло.

В изпълнение на правомощията си по Закона за защита на конкуренцията, Комисията определя ежегодно своите приоритети при правоприлагането, отчитайки актуалната икономическа обстановка, необходимостта от разширяване и стимулиране на конкуренцията на определени пазари или подобряване на условията, при които функционират пазарите. С оглед на това бяха набелязани годишни приоритети в дейността на Комисията за 2024 година при образуване на производствата по Глава девета и Глава дванадесета от ЗЗК. Целта на определянето им е да се осигури ефективно използване на ресурсите на КЗК и насочване на усилията ѝ към разкриване, предотвратяване и прекратяване на най-съществените нарушения на конкуренцията.

През последните години усилията на Комисията бяха съсредоточени върху основни сектори със съществено социално-икономическо значение за българската икономика, като например фармация, горива, енергетика, храни и др. Успоредно с тях, КЗК фокусира усилията си както върху нови и динамично развиващи се пазарни явления (електронна търговия, устойчивост, трудови пазари), така и върху традиционни конкурентни проблеми (тръжни манипулации и забранени споразумения). Предвид това в областта на антитръста, през 2024 г. Комисията ще продължи да се фокусира върху разследването и санкционирането на картелни споразумения и тръжни манипулации, които са с изключително висока степен на увреждане на пазарните отношения, структурата на пазара и конкурентния процес между предприятията. Тръжните манипулации причиняват значителни вреди на възложителите и засягат правилното разходване на публичните средства. Предвид това ще бъдат продължени и предприетите от КЗК инициативи за обучения на възложители по отношение тръжни манипулации при провеждане на процедурите за обществени поръчки с цел превенция и ефективно и бързо разкриване на тези нарушения.

Конкретните сектори, които Комисия за защита на конкуренцията ще продължава да наблюдава с особено внимание през настоящата година и ще образува приоритетно производства за разследване на наличието на забранени споразумения или злоупотреби с господстващо положение, включват: сектор фармация, енергетика, горива, производство и търговия с храни. КЗК счита тези сектори за приоритетни в дейността си по правоприлагане, тъй като те имат структуроопределящо значение за икономиката на страната, влияят значително на конкурентния процес и в други икономически сектори и засягат пряко благосъстоянието на гражданите като потребители. 

През 2024 г. Комисията ще продължи приоритетно да съблюдава спазването на антитръстовите правила по отношение на динамично развиващата се цифрова икономика (цифровите пазари, включително електронната търговия) и споразуменията за устойчивост. Тези нови и нововъзникващи пазари са обект на внимание и действия на редица органи по конкуренция в ЕС и в света, поради тяхното голямо значение за развитие на конкурентоспособността на националните икономики, иновациите и насърчаване на устойчива инфраструктура. Наблюденията през последните години показват, че „отварянето“ на определени пазари и услуги за нови участници и нови услуги може да спомогне за още повече иновации и по-големи ползи за потребителите в една далеч по-динамична и конкурентна технологична среда, но също така и възможност за наблюдение на нови и не толкова добре познати форми на антиконкурентно поведение, които целят да отстранят конкуренти от пазара.

КЗК поставя като свой приоритет през настоящата година мониторинга и правоприлагането в областта на антитръста на пазара за финансови услуги. КЗК се ангажира да охранява конкуренцията в този важен сектор с приоритет, конкретно по повод бързоразвиващите се отношения на търсене и предлагане, появата на иновативни продукти и липсата на ex ante контрол. Освен наблюдение на традиционните доставчици на финансови услуги, поради бързото навлизане на нови технологии, променящи начинът, по който се предоставят финансови услуги, Комисията ще извършва постоянен мониторинг и върху услугите, предоставяни от финтех компаниите.

Основен приоритет при правоприлагането в областта на нелоялната конкуренция (Глава Седем от ЗЗК) през 2024 г. на КЗК е мониторингът на поведението на предприятията, свързани с етикетирането, определянето на цените на хранителни продукти (особено от първа необходимост), хранителни добавки и лекарствени средства и тяхното въздействието върху конкурентната среда, а оттам - и интересите на потребителите. Комисията ще следи за начина на предлагане на посочените продукти, включително и по отношение на начина на провеждане на промоции, като ще извършва при необходимост предварителни проучвания, съответно образува производства по собствена инициатива за установяването на евентуални нарушения във връзка със заблуждаваща информация относно качеството и съдържанието на продуктите, включването им в промоции и реклами.

Предвид предприетите от държавата политики по повод облекчаване на достъпността за потребителите на хранителни стоки от първа необходимост, през 2024 г. вниманието на КЗК ще се фокусира и върху наблюдението върху практиките на търговските вериги и други големи предприятия - купувачи на хранителни и селскостопански продукти, с оглед спазването на забраните за нелоялни търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти (Глава Седем Б от ЗЗК)  и защита интересите на по-малките предприятия – производители и доставчици. За целта Комисията ще взаимодейства с браншовите организации на доставчиците във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти относно проблемите и използването на нелоялни търговски практики в отношенията с големите купувачи на такива продукти. В тази връзка следва да се разглеждат и приоритетно искания, съдържащи твърдения за извършване на посочените нарушения  Също така, КЗК поставя като свой приоритет през настоящата година наблюдението и анализа на поведението на участниците на пазара на електронната търговия (онлайн търговия) с оглед съблюдаване на лоялната конкуренция и спазване на действащите забрани по глава VII от ЗЗК.

С приемането на така набелязаните годишни приоритети в дейността на Комисията ще се осигури необходимата прозрачност върху кои икономически сектори и/или типове нарушения КЗК ще предприема активни действия по правоприлагане през настоящата година. Приоритизирането на секторите означава, че Комисията ще се съсредоточи по-специално върху определени сектори, когато изпълнява функциите си, включително чрез наблюдение на пазара по своя собствена инициатива, разглеждане на сигнали, започване на административнопроизводствени действия и пазарни проучвания и продължаване на текущите действия по правоприлагане. По този начин се създават  гаранции за по-голяма правна сигурност и реализиране правото на защита за подателите на искания за образуване на производство по реда на ЗЗК, на които е отказано образуване на база критериите за приоритизиране.

Пълният текст на Приоритетите на КЗК през 2024 година при образуване на производства по Глава девета и Глава дванадесета от ЗЗК е достъпен в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес: https://www.cpc.bg/annual-reports