Брой 240 (245), 10-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите…


На портала за обществени консултации е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Проектът е разработен във връзка с промените, приети със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн. бр. 94 от 30.11.2012 г.), и направените изменения и допълнения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

С проекта се цели да бъдат нормативно регламентирани сроковете за подаване на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 и т. 2 от Кодекса за социално осигуряване с оглед въведения единен срок за внасяне на осигурителните вноски. Предвид коректното отразяване в данъчно-осигурителната сметка на внесените осигурителни вноски, и съответно ползването на осигурителни права, се предлага и въвеждане на две нови декларации и заявление за избор на погасяване на задължение за здравноосигурителни вноски. 

Обществените консултации продължават до 21 декември 2012 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
Образец на декларация

Добави нов коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Резултати от анкета на БТПП за условията за бизнес и инвестиции
Проект WasteKit приключи с работно посещение на централа за преработване на отпадъци в Амстердам
Иракска парламентарна делегация посети БТПП
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Данни на НСИ за външната търговия
Търговията ни с трети страни расте с над 10% за десетмесечието Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Секторни специализирани семинара през януари
ЕКОЛОГИЯ, СО2
От началото на 2013 г. търговците и администрациите трябва да събират отпадъците си разделно
Задължението е записано в приетия нов Закон за управление на отпадъците Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите…
Предлага се въвеждане на две нови декларации и заявление за избор на погасяване на задължение за здравноосигурителни вноски Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Конференцията в Доха реши продължителността на Протокола от Киото да е 8 години
Договорени бяха правните условия за прилагане на втория период на задължения по Протокола Още