Брой 240 (245), 10-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Резултати от анкета на БТПП за условията за бизнес и инвестиции


БТПП проведе за втори път анкетно допитване сред членовете на Палатата в периода 12-16 ноември 2012 г. с цел оценка условията за бизнес и инвестиране в България и настъпилите промени през 2012 г. - къде са уязвимите места на икономиката ни, къде са проблемните точки. Резултатите от проучването представят сферите, в които е необходимо да се осъществяват активни действия за подобряване на бизнес климата.

На днешната пресконференция председателят на Палатата Цветан Симеонов обобщи основните акценти от проучването. Главният проблем, който възпрепятства бизнеса през 2012 г., е неефективното административно обслужване - според 80% от фирмите. На второ място се отчетоха - честите изменения в нормативните документи, посочени от 76%. Повече от половината от фирмите се оплакват от корупция в публичните институции и конкуренцията от неформалната икономика – проблеми, свързани до голяма степен с първите два: бюрокрацията и непредсказуемостта в законите.

Ниското образование или липса на квалификация са пореден повод да спомена нуждата от промени в образователно-квалификационната система в България – коментира Цветан Симеонов. Обезпокоителни са данните, според които над 64% от фирмите имат проблеми при намирането на служители с подходящата квалификация/образование при наличието на почти 400 хил. безработни през второто тримесечие на 2012 г. и над 15,719 свободни работни места.

Спрямо резултатите от 2011 г., когато БТПП проучи пречките пред бизнеса, не се наблюдава съществено подобрение. Единствено по-голямо намаление се регистрира при броя на фирмите, които са имали затруднения в достъпа до финансиране.

Макроикономическата и фискална стабилност на страната, инфраструктурата и общата данъчна тежест са условията за бизнес, получили най-високи оценки през 2012 г. От друга страна, фирмите са най-недоволни от съдебната система и таксите, които заплащат.

През 2012 г. единственото при инфраструктурата, като част от изследваните условия за бизнес и инвестиции, преобладаващият брой фирми (59%) считат, че има подобрение спрямо 2011 г. Според членовете на БТПП най-голямо влошаване настъпва през 2012 г. спрямо 2011 г. в таксите, които плащат фирмите (според 65%), и законодателната среда и регулациите (според 52%).

В заключение председателят на Палатата отбеляза като положителен факт, че в институционално отношение 14% от бизнеса вижда подобрение в дейността на данъчната администрация през 2012 г. спрямо 2011 г., докато при работата на държавната администрация само 7% отчитат като положителни настъпилите промени.

Резултатите от анкетата ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Резултати от анкета на БТПП за условията за бизнес и инвестиции
Проект WasteKit приключи с работно посещение на централа за преработване на отпадъци в Амстердам
Иракска парламентарна делегация посети БТПП
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Данни на НСИ за външната търговия
Търговията ни с трети страни расте с над 10% за десетмесечието Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Секторни специализирани семинара през януари
ЕКОЛОГИЯ, СО2
От началото на 2013 г. търговците и администрациите трябва да събират отпадъците си разделно
Задължението е записано в приетия нов Закон за управление на отпадъците Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите…
Предлага се въвеждане на две нови декларации и заявление за избор на погасяване на задължение за здравноосигурителни вноски Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Конференцията в Доха реши продължителността на Протокола от Киото да е 8 години
Договорени бяха правните условия за прилагане на втория период на задължения по Протокола Още