Брой 214 (219), 02-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Становище на КЗК за съответствие с правилата на конкуренция на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги


Комисията за защита на конкуренцията предлага чл. 11, ал. 2 на Закона за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги (ЗИД на ЗДПУ) да бъде редактиран по начин, който да подчертае, че въвеждането на мерки, които по своята същност ограничават конкуренцията, е забранено, освен в случаите, когато това е оправдано с цел защита на обществения интерес.

Проектът на ЗИД на ЗДПУ цели да прецизира и допълни съществуващата национална нормативна уредба в областта на свободното предоставяне на услуги съгласно изискванията на Директива 2006/123/ЕО (Директивата за услугите), като се създаде по-голяма правна сигурност за доставчиците на услуги.

Редакцията на Закона (ЗДПУ) предвижда разрешаването на достъп до услуги или предоставяне на услуги да бъде поставено в зависимост от изпълнението на определен брой мерки, когато общественият интерес не може да бъде защитен с по-малко ограничителни мерки и не дискриминира доставчика на услуги. КЗК е на мнение, че разписана по този начин разпоредбата на чл.11, ал. 2 не съответства на целите и духа на Директивата за услугите, която се стреми да премахне всички ограничителни мерки при предоставяне и получаване на услуги  на територията на държавите членки.

С оглед коректното транспониране на Директивата, редакцията би следвало да постави на първо място принципната забрана за въвеждането на изброените ограничителни мерки и едва на второ място да посочи кога подобно ограничение е допустимо с оглед защитата на обществения интерес, който не може да бъде защитен с по-малко ограничителни мерки. Комисията е на мнение, че много редки биха били случаите, в които предложените мерки биха били единствено средство за постигането на цел от обществено значение.

За да може да упражни правомощията си по оценка на съответствието на законопроектите с правилата на конкуренцията, КЗК също така предлага да бъде включена в предварителния контрол на предвижданите нормативните изисквания.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Работодателските организации представиха позициите си по Бюджет 2013 на представители на БСП
Успешно реализираните проекти са най-добрата реклама на възможностите на икономиката
БТПП и БАИ обединяват усилията си за по-добро представяне на възможностите за инвестиции у нас Още
Новоназначеният посланик на Нигерия посети БТПП
Н.Пр. Аба Абдулахи Тиджани представи своите амбициозни планове, свързани с бъдещото развитие на двустранните икономически отношения Още
Проект на споразумение за сътрудничество с Федерацията на търговско-промишлени палати в Бангладеш бе предложен от БТПП
Нови членове на БТПП
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Търг в Турция за приватизация на дружество за доставки на природен газ
БЪЛГАРИЯ И ЕС
България не споделя мнението на Кипърското председателство за намаляване на многогодишната финансова рамка на ЕС
Средствата за най-слабо развитите региони по Кохезионната политика не трябва да бъдат променяни Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Становище на КЗК за съответствие с правилата на конкуренция на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Допустими разходи за възнаграждения при изпълнение на договори по „Разработване на иновации от стартиращи предприятия"
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Представяне „Инвестиционни възможности в рамките на инициативата JESSICA в България"